000 01891nam a2200313 a 4500
001 vtls000072028
003 MTX
008 150627 2548 000 0 tha d
039 9 _a201509161802
_bVLOAD
_c201506270944
_dvscadmin
_c201012171205
_dVLOAD
_c201012170148
_dVLOAD
040 _aRMU
082 _a333.7516
_bณ172ก 2548
100 0 _aณรงค์ศักดิ์ ประสาระเอ.
245 _aการศึกษาการมีส่วนรวมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เขต 1 /
_cวิทยานิพนธ์ของ ณรงค์ศักดิ์ ประสาระเอ.
260 _c2548.
300 _a112 หน้า.
502 _aวิทยานิพนธ์ (คบ.บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548.
504 _aบรรณานุกรม : แผ่น [] -
518 _a051114
590 _aมหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.
650 4 _aการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
_zมหาสารคาม
_xวิจัย.
650 4 _aทรัพยากรป่าไม้
_xวิจัย.
650 4 _aป่าดูนลำพัน
_xการอนุรักษ์
_xวิจัย.
650 4 _aป่าดูนลำพัน
_zมหาสารคาม
_xวิจัย.
653 _aวิทยานิพนธ์.
700 0 _eอาจารย์ที่ปรึกษา
856 _uhttp://fulltext.rmu.ac.th/fulltext/2544-2548/72028/
_nfulltext
942 _c1
995 _aว.
999 _c71047
_d71047