000 01710nam a2200277 a 4500
001 vtls000125249
003 MTX
005 20190802113736.0
008 180830s2561 th a 000 0 tha d
020 _a9786160832514
039 9 _a201809131202
_bnuntnapas
_y201808301803
_zstudy
040 _aRMU
082 0 4 _a658.421
_bอ167ก 2561
100 0 _aอมรรักษ์ สวนชูผล.
245 1 0 _aการจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ /
_cอมรรักษ์ สวนชูผล.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bซีเอ็ดยูเคชั่น,
_c2561.
300 _a184 หน้า :
_bภาพประกอบ.
505 0 _aสารบัญ : โครงสร้างและลักษณะธุรกิจบริหารผู้สูงอายุ -- การวิเคราะห์สภาพธุรกิจการบริหารบริการผู้สูงอายุ -- การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ฯลฯ.
518 _a180830
590 _aอมรรักษ์ สวนชูผล. (2561). การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
650 4 _aการบริหารธุรกิจ.
650 4 _aงานบริการ.
650 4 _aผู้สูงอายุ
_xการดูแล.
942 _c1
999 _c123635
_d123635