Refine your search

Your search returned 14 results from 128347 records.

รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

by สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม. ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล.

Call number: 370 ส215ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม, 2537Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 370 ส215ร (1). :

พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ ของหน่วยวิจัยทางพระพุทธศาสนา

by กรมการศาสนา.

Call number: 491.373 ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2505Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 491.373 ก (2). :

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนป็นสำคัญระดับก่อนประถมศึกษา / หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

Call number: 372.21 ค1411น 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]Availability: No items available : Damaged (1).

ปัญหาสภาวะแวดล้อมกับการอุตสาหกรรม, รายงานการสัมมนา

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.

Call number: 573.4 ว Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 573.4 ว (1). :

การสัมนา "การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง" ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ 3-5 ม.ค. 2527

by กรมศิลปากร.

Call number: 759.9593 ศ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากรงานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง, 2527Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 759.9593 ศ (1). :

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2540 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

by สำนักงานศึกษาธิการอำเภอวาปีปทุม.

Call number: 379.593 ส215ผ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.593 ส215ผ (1). :

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

by สำนักงานศึกษาธิการอำเภอนาดูน. งานแผนงานและพัฒนาชนบท.

Call number: 379.593 ส215ผ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.593 ส215ผ (1). :

ข้อมูลสารสนเทศการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 10 ประจำปี 2543 / สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 10.

by สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 10 | อัจฉรียา ชุมนุม [, ผู้เรียบเรียง.].

Call number: 370.21 พ113ข Material type: Text Text; Format: print Publisher: อุบลราชธานี : สำนักงาน, [2543]Availability: No items available : Damaged (1).

สารสนเทศ 2544 / สำนักวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏสกลนคร.

by สถาบันราชภัฏสกลนคร. สำนักวางแผนและพัฒนา.

Call number: 378.05 ส117ส Material type: Text Text; Format: print Publisher: สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2544Availability: No items available : Damaged (1).

สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 / กรมประมง.

by กรมประมง.

Call number: 639.2 ก765ส 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2546Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 639.2 ก765ส 2546 (2). :

รายงานผลการดำเนินงานการจัดสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2544-2545 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 297.07 ส215ร 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 297.07 ส215ร 2545 (1).

นามานกรม บาลี- ไทย หมวดบุคคล / กรมการศาสนา.

by กรมการศาสนา.

Call number: 294.303 ก Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2505Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 294.303 ก (1). :

ครองธรรม ครองไทย / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.

by คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: 923.1593 ค1411ค 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 923.1593 ค1411ค 2550 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 923.1593 ค1411ค 2550 (1).

ชีวิตและงานผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: 923 ช373 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 923 ช373 2553 (4). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 923 ช373 2553 (1).