Refine your search

Your search returned 38 results from 128357 records.

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณแผ่นดินปี การศึกษา 2537 (ตุลาคม 2536 - กันยายน 2537)

by สถาบันราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวางแผนและพัฒนา.

Call number: 378.1 ส14ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2538Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.1 ส14ร (1). :

รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

by สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม. ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล.

Call number: 370 ส215ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม, 2537Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 370 ส215ร (1). :

รายงานการวิจัยการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ เขตการศึกษา 11

Call number: 790.2 ส215ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: นครราชสีมา : สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 11, 2538Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 790.2 ส215ร (1). :

ชั่วโมงปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 1/2538

by สถาบันราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวางแผนและพัฒนา.

Call number: 378.12 ส14ช Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนา สภาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2538Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.12 ส14ช (1). :

พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ ของหน่วยวิจัยทางพระพุทธศาสนา

by กรมการศาสนา.

Call number: 491.373 ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2505Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 491.373 ก (2). :

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนป็นสำคัญระดับก่อนประถมศึกษา / หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

Call number: 372.21 ค1411น 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]Availability: No items available : Damaged (1).

ปัญหาสภาวะแวดล้อมกับการอุตสาหกรรม, รายงานการสัมมนา

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.

Call number: 573.4 ว Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 573.4 ว (1). :

รายงานผลการวิจัยเรื่องความสนใจและความต้องการในการออกกำลังกายของเยาวชนในชนบทในเขตการศึกษา 8

by กรมพลศึกษา. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 613.7 พ17ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา, 2529Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 613.7 พ17ร (2). :

รายงานผลการวิจัยเรื่องสภาพการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ

by กรมพลศึกษา. สำนักงานเลขานุการกรม.

Call number: 613.707 พ16ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : งานแผนงานและติดตามผล สำนักงานเลขานุการกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2527Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 613.707 พ16ร (1). :

การสัมนา "การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง" ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ 3-5 ม.ค. 2527

by กรมศิลปากร.

Call number: 759.9593 ศ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากรงานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง, 2527Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 759.9593 ศ (1). :

ชั่วโมงปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 2/2538

by สถาบันราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวางแผนและพัฒนา.

Call number: 378.12 ส14ช Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.12 ส14ช (1). :

รายงานการวิจัยและประเมินผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 5 กลุ่มประสบการณ์

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370.7 ก17ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, [2539]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 370.7 ก17ร (2). :

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) อำเภอแกดำ

by สำนักงานศึกษาธิการอำเภอแกดำ.

Call number: 379.593 ส215ผ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.593 ส215ผ (1). :

แผนปฏิบัติการพัฒนาอำเภอ ปี 2539 อำเภอแกดำ

by สำนักงานศึกษาธิการอำเภอแกดำ.

Call number: 379.593 ส215ผ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.593 ส215ผ (1). :

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2540 อำเภอบรบือ

by สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบรบือ.

Call number: 379.593 ส215ผ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.593 ส215ผ (1). :

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม / งานแผนงานและพัฒนาชนบท สำนักงานศึกษาธิการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

by สำนักงานศึกษาธิการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย. งานแผนงานและพัฒนาชนบท.

Call number: 379.593 ศ311ผ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.593 ศ311ผ (1). :

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) อำเภอนาเชือก

by สำนักงานศึกษาธิการอำเภอนาเชือก.

Call number: 379.593 ส215ผ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.593 ส215ผ (1). :

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

by สำนักงานศึกษาธิการอำเภอวาปีปทุม.

Call number: 379.593 ส215ผ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.593 ส215ผ (1). :

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2540 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

by สำนักงานศึกษาธิการอำเภอวาปีปทุม.

Call number: 379.593 ส215ผ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.593 ส215ผ (1). :

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

by สำนักงานศึกษาธิการอำเภอนาดูน. งานแผนงานและพัฒนาชนบท.

Call number: 379.593 ส215ผ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.593 ส215ผ (1). :