Refine your search

Your search returned 23 results from 128347 records.

สรุปผลการแข่งขันกีฬาสหวิทยาลัยอีสานเหนือ-ใต้ ครั้งที่ 15 คะคางเกมส์ 24-27 ธันวาคม 2534 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม / สำนักวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูมหาสารคาม

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม. สำนักวางแผนและพัฒนา | วิโรจน์ ภูวิวัฒน์ [, ผู้แต่งร่วม] | วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

Call number: 796 ส19ส Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2534Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 796 ส19ส (1).

การพัฒนาแบบและโครงสร้างการบริหารงาน

by พะนอม แก้วกำเนิด.

Call number: 350.1 พ115ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2529Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 350.1 พ115ก (1).

นโยบายและแนวทางการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.072 ว32น Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา, 2530Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 370.072 ว32น (1).

บรรณานุกรมเอเชียอาคเนย์ศึกษาในประเทศไทย / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และ แสงเดือน ไสยวงศ์

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | แสงเดือน ไสยวงศ์ [, ผู้แต่งร่วม] | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ [, ผู้แต่งร่วม].

Call number: 016 ช23บ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 016 ช23บ (3).

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับอาชีวศึกษา / หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 378.17 ค1411น 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 378.17 ค1411น 2545 (1).

อัญมณีประดับป่า / โครงการพิพิธภัณฑ์พืช สำนักงานวิทยาเขตสะลวง - ขี้เหล็ก สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.

by สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. สำนักงานวิทยาเขตสะลวง - ขี้เหล็ก.

Call number: 635.9 อ1136 Material type: Text Text; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 635.9 อ1136 (3).

ข้อมูลจำนวนเครื่องปรับอากาศ (สำรวจเมื่อเดือน สิงหาคม 2538)

by สถาบันราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวางแผนและพัฒนา.

Call number: 310 ส14ข Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 310 ส14ข (1).

ของดีเมืองปทุมฯ เล่ม 2 / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถมภ์)

Call number: 915.9304 ข192 2539 Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลัยลงกรณ์, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 915.9304 ข192 2539 (1).

แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.78 ก27น Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.78 ก27น (1).

คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนการป้องกันสารเสพติด เล่มที่ 1.. / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 371.78 ก27ค Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : เจ.เอ็น.ที., 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.78 ก27ค (1).

คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนการป้องกันสารเสพติด เล่มที่ 2 .. / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.78 ก27ค Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : เจ.เอ็น.ที., 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.78 ก27ค (1).

รูปแบบและแนวทางในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการของครู / ฝ่ายวิจัยติดตามและประเมินผล กองมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

by กองมาตรฐานวิชาชีพครู.

Call number: 371.1 ล51ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยติดตามและประเมินผล กองมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, [2540]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.1 ล51ร (1).

เอกสารนิเทศทางไกล เล่มที่ 1-เล่มที่ 4 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 372.102 ก1711ค 2541 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 372.102 ก1711ค 2541 (4).

รายงานการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2543 / สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักนิเทศกและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 372.21 ร272 2543 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2543]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 372.21 ร272 2543 (2).

แนวการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน / หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 371.8 ก278น 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.8 ก278น 2545 (1).