Your search returned 3 results from 128454 records.

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับอาชีวศึกษา / หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 378.17 ค1411น 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 378.17 ค1411น 2545 (1).

เอกสารนิเทศทางไกล เล่มที่ 1-เล่มที่ 4 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 372.102 ก1711ค 2541 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 372.102 ก1711ค 2541 (4).

แนวการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน / หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 371.8 ก278น 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.8 ก278น 2545 (1).