Your search returned 3 results from 128454 records.

แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.78 ก27น Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.78 ก27น (1).

คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนการป้องกันสารเสพติด เล่มที่ 1.. / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 371.78 ก27ค Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : เจ.เอ็น.ที., 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.78 ก27ค (1).

คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนการป้องกันสารเสพติด เล่มที่ 2 .. / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.78 ก27ค Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : เจ.เอ็น.ที., 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.78 ก27ค (1).