Your search returned 6 results from 128365 records.

ธุรกิจส่วนตัว SMEs จะทำอะไรกันดี ? / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

by วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

Call number: 658.022 ว37ธ Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 658.022 ว37ธ (5).

เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายในองค์กรธุรกิจ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ.

by เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ.

Call number: 658.15 ก617ท Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 658.15 ก617ท (4).

คู่มือการตรวจสอบและควบคุมภายใน : เพื่อความโปร่งใสและเพิ่มพูนธุรกิจ 360 องศา / พันธ์พงศ์ เกียรติกุล.

by พันธ์พงศ์ เกียรติกุล.

Call number: 658.402 พ1154ค 2543 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 658.402 พ1154ค 2543 (2).

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของงานตรวจสอบภายใน = Key of success in internal audit / พันธ์พงศ์ เกียรติกุล.

by พันธ์พงศ์ เกียรติกุล.

Call number: 657.458 พ115ป Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 657.458 พ115ป (3).

30 ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้นำการตลาด / สมภพ เจริญกุล.

by สมภพ เจริญกุล.

Call number: 658.4 ส16ส Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 658.4 ส16ส (3).

24 ปัจจัยในความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาด / สมภพ เจริญกุล.

by สมภพ เจริญกุล.

Call number: 658.8 ส16ส Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 658.8 ส16ส (3).