Refine your search

Your search returned 10 results from 128454 records.

รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เสี่ยงของวัยรุ่น = Effect of Cultural Factors on Safer Sexual Behaviour Among Adolescents

by อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์.

Call number: 613.9 อ46ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 613.9 อ46ร (1). : Location(s): วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 Call number: 613.9 อ46ร.

ความรุนแรงในชีวิตคู่กับสุขภาพผู้หญิง / กฤตยา อาเชวนิจกุล...[และคนอื่นๆ]

by กฤตยา อาเชวนิจกุล.

Call number: 364.1555 ค172 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 364.1555 ค172 2546 (1). : Location(s): วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 Call number: 364.1555 ค172 2546.

รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในชุมชนบ้องตี้จังหวัดกาญจนบุรี / จรรยา เศรษฐบุตร...[และคนอื่นๆ]

Call number: 614.51 ร262 2542 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 614.51 ร262 2542 (1). : Location(s): วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 Call number: 614.51 ร262 2542.

รายงานการวิจัยโครงการพัฒนางานวิจัยด้านเพศภาวะ มิติทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ / บุปผา ศิริรัศมี และ จรรยา เศรษฐบุตร, บรรณาธิการ.

by จรรยา เศรษฐบุตร, บรรณาธิการ | บุปผา ศิริรัศมี, บรรณาธิการ.

Call number: 304.632 ร262 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 304.632 ร262 2545 (3). : Location(s): วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 Call number: 304.632 ร262 2545.

คนต่างด้าวในประเทศไทยคือใครบ้าง ? มีจำนวนเท่าไร ? ระบบฐานข้อมูลแบบไหนคือคำตอบ ? / กฤตยา อาชวนิจกุล...[และคนอื่น ๆ]

by กฤตยา อาชวนิจกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Call number: 331.544 ค154 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 331.544 ค154 2547 (1). : Location(s): วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 Call number: 331.544 ค154 2547.

รายงานผลการวิจัยเรื่องผลกระทบจากการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ของบุตรวัยผู้ใหญ่ต่อบิดามารดาสูงวัย (เมษายน 2545) / จอห์น โนเดล...[และคนอื่นๆ]

by โนเดล, จอห์น.

Call number: 616.9792 ร262 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 616.9792 ร262 2547 (1). : Location(s): วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 Call number: 616.9792 ร262 2547.

รายงานการวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยการสำรวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ระดับประเทศ รอบที่ 2 (พ.ศ.2549) / บุปผา ศิริรัศมี...[และคนอื่นๆ].

by บุปผา ศิริรัศมี.

Call number: 362.296 ร262ร 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 362.296 ร262ร 2549 (1). : Location(s): วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 Call number: 362.296 ร262ร 2549.

การใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลยุทธ์ในการบรรลุสภาวะการบริหารจัดการที่ดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ = Use of people participation as a strategy to attain the state of good governance at Tambon administrative organization in Kanchanaburi Province : an action research / บุญเลิศ เลี้ยวประไพ ... [และคนอื่น ๆ]

by บุญเลิศ เลียวประไพ.

Call number: 352.17 ก279 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546Other title: Use of people participation as a strategy to attain the state of good governance at Tambon administrative organization in Kanchanaburi Province : an action research..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 352.17 ก279 2546 (1). : Location(s): วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 Call number: 352.17 ก279 2546.

ข้อมูลพื้นฐานเชิงพฤติกรรมโครงการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมป้องกันเอดส์ในกลุ่มลูกเรือประมงไทย ในจังหวัดสงขลาและสมุทรสาคร / เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร และ อารี จำปากลาย.

by เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร | อารี จำปากลาย | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Call number: 503.6 ก517ข 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 503.6 ก517ข 2549 (1). : Location(s): วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 Call number: 503.6 ก517ข 2549.

ป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ = Getting sick behind bars : Health issues and prison health care / กุลภา วจนสาระ.

by กุลภา วจนสาระ | มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

Call number: 365.66 ก476ป 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561Other title: Getting sick behind bars : Health issues and prison health care.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 365.66 ก476ป 2561 (1). : Location(s): วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 Call number: 365.66 ก476ป 2561.