Refine your search

Your search returned 6 results from 128357 records.

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2557 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2546-2557/ ถวิล บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด และวิศิษฏ ชัชวาลทิพากร.

by ถวิล บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | วิศิษฏ ชัชวาลทิพากร | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Call number: 351.593 ถ173ร 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 351.593 ถ173ร 2558 (1).

การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจ การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ตระกูล มีชัย.

by ตระกูล มีชัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 352.14 ต711ก 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 352.14 ต711ก 2559 (2).

สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน : ศึกษากรณีประเทศฝรั่งเศส / เอกสิทธิ์ วินิจกุล.

by เอกสิทธิ์ วินิจกุล.

Call number: 323 อ518ส 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 323 อ518ส 2561 (1).

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆและความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2559 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2559 / สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 351 ค172 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Other title: ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2556 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2546-2556..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 351 ค172 2560 (1).

PFI : การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น / เลิศพร อุดมพงษ์.

by เลิศพร อุดมพงษ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 365.952 ล686อ 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 365.952 ล686อ 2562 (1).

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : ท้องถิ่น : "ทบทวน ท้าทาย" เพื่อการจัดบริการสาธารณะ / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการต้นฉบับ, อรทัย ก๊กผล และ วิลาวัลย์ หงษ์นคร.

by อรทัย ก๊กผล | วิลาวัลย์ หงษ์นคร | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 352.14 บ115 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561Other title: ท้องถิ่น :.Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 352.14 บ115 2561 (1).