Refine your search

Your search returned 304 results from 128357 records.

โครงการเสริมสร้างความ้ข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม= Strengthening local authorities and communities in the Southern border provinces of Thailand through public participation and planning process / ถวิลวดี ขบุรีกุล.

by สถาบันพระปกเกล้า. สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Call number: 352.14 ค872 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558Other title: Strengthening local authorities and communities in the Southern border provinces of Thailand through public participation and planning process.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 352.14 ค872 2558 (1).

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2557 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2546-2557/ ถวิล บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด และวิศิษฏ ชัชวาลทิพากร.

by ถวิล บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | วิศิษฏ ชัชวาลทิพากร | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Call number: 351.593 ถ173ร 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 351.593 ถ173ร 2558 (1).

โครงการวิจัยว่าด้วยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการดำเนินการคุ่มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ / ชลัช จงสืบพันธ์ และคณะ.

by ชลัช จงสืบพันธ์.

Call number: 342.02 ค872 2558 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 342.02 ค872 2558 (1).

8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ = 8 decades of Thai democracy : dynamics of balancing power / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 320.9593 พ1711ป 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 320.9593 พ1711ป 2558 (1).

ค่านิยม วัฒนธรรม และอุณหภูมิประชาธิปไตยไทย / ถวิลวดี บุรีกุล และรัชวดี แสงมหะหมัด.

by ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Call number: 324.6 ถ173ค 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 324.6 ถ173ค 2557 (1).

ดุลยภาพทางการเมือง ดุลยภาพทางสังคม / นิยม รัฐอมฤต.

by นิยม รัฐอมฤต.

Call number: 320.9593 น366ด 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 320.9593 น366ด 2558 (1).

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ โดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน / โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้.

by โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้.

Call number: 336 ค872ค 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 336 ค872ค 2558 (1).

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน / กล้า สมุทวณิช.

by กล้า สมุทวณิช.

Call number: 342.593 ก172ข 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 342.593 ก172ข 2558 (1).

รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย / ภูมิ มูลศิลป์ และชมพูนุท ตั้งถาวร.

by ภูมิ มูลศิลป์ | ชมพูนุท ตั้งถาวร.

Call number: 328.31 ภ416ร 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 328.31 ภ416ร 2558 (1).

ความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน : กรณีศึกษาการได้มาซึ่งบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม / ภูมิ มูลศิลป์.

by ภูมิ มูลศิลป์.

Call number: 347.014 ภ416ค 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 347.014 ภ416ค 2559 (2).

รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง = Citizen-Centric Voting / วุฒิสาร ตันไชย, สติธร ธนานิธิโชติ และเอกวีร์ มีสุข.

by วุฒิสาร ตันไชย | เอกวีร์ มีสุข | สติธร ธนานิธิโชติ.

Call number: 324.65 ว433ร 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Other title: Citizen-Centric Voting.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 324.65 ว433ร 2559 (2).

แนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา / พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย.

by พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย | ผู้แต่งเพิ่ม.

Call number: 328 พ178น 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 328 พ178น 2558 (2).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง "สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน : กรณีศึกษานโยบายของรัฐบาลไทยต่อแรงงานขามชาติสัญญาพม่า" / สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ.

by สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ.

Call number: 341.763 ส444ร 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 341.763 ส444ร 2558 (1). :

การกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิรูปประเทศไทย / สถาบันพระปกเกล้า. สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Call number: 352.14 ก271 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 352.14 ก271 2558 (1).

บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ / ชลัช จงสืบพันธ์.

by ชลัช จงสืบพันธ์ | ไชยา กุฎาคาร.

Call number: 323 ช1711บ 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 323 ช1711บ 2559 (2).

จุด (ไม่) จบ : ช่วงฉากการเมืองไทย '48-'59 / ฐิติกร สังข์แก้ว, สราวุธ ทับทอง และอรรถสิทธิ์ พานแก้ว.

by ฐิติกร สังข์แก้ว | สราวุธ ทับทอง | อรรถสิทธิ์ พานแก้ว | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 320.9593 ฐ343จ 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 320.9593 ฐ343จ 2559 (2).

นักการเมืองถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู / วัลลภ รัฐฉัตรานนท์.

by วัลลภ รัฐฉัตรานนท์.

Call number: 342.2092 ว177น 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 342.2092 ว177น 2559 (2).

นักการเมืองถิ่นจังหวัดลพบุรี / ธนกร จารุตั้งสกุล.

by ธนกร จารุตั้งสกุล.

Call number: 342.2092 ธ151น 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 342.2092 ธ151น 2558 (2).

จดหมายเหตุสภาพัฒนาการเมือง ชุดที่ 2 พ.ศ.2556-2559/ บรรณาธิการ ; อุษณีย์ เกษมสันต์, สมหมาย จันทร์เรือง.

by สมหมาย จันทร์เรือง [บรรณาธิการ.] | อุษณีย์ เกษมสันต์ [บรรณาธิการ.] | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Call number: 320.9593 จ149 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 320.9593 จ149 2559 (1).

การปฏิรูปสถาบันและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย/ วุฒิสาร ตันไชย, เอกวีร์ มีสุข.

by วุฒิสาร ตันไชย | เอกวีร์ มีสุข | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 352.14 ว433ก 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 352.14 ว433ก 2559 (2).