Refine your search

Your search returned 167 results from 128453 records.

การศึกสภาพและปัญหาการใช้ทรัพยากรบุคคลของศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอ / กิ่งอำเภอ สังกัดกรมศึกษานอกโรงเรียน / มจิตต์ สกุลยังยืนเจริญ

by สมจิตต์ สกุลยังยืนเจริญ.

Call number: 371.201 ส16ก Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2539. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. บริหารการศึกษา) - - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 Availability: No items available :

การบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนประถมศึกษาในเขตนิเทศที่ 4 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ ธนารัฐ ชื่นวัฒนา.

by ธนารัฐ ชื่นวัฒนา.

Call number: 371.202 ธ152ก 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2545Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การศึกษาการจัดโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมจากกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาโรงเรียนประชาภิบาล / วิทยานิพนธ์ของ ศิริพร พูลทรัพย์.

by ศิริพร พูลทรัพย์.

Call number: 372.16 ส373ก 2540 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สุขศึกษา) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 Availability: No items available :

การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ของ รุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์.

by รุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์.

Call number: 371.19 ร428ก 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) - - สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.19 ร428ก 2546 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.19 ร428ก 2546 (3).

ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย ตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน / วิทยานิพนธ์ของ สมเดช นามเกตุ.

by สมเดช นามเกตุ.

Call number: 371.201 ส165ป 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2547. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อระดับการปฏิบัติตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 / วิทยานิพนธ์ของ ชูศักดิ์ ตินอาสา.

by ชูศักดิ์ ตินอาสา.

Call number: 379.111 ช41811ก 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) - - สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 379.111 ช41811ก 2547 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.111 ช41811ก 2547 (3).

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาที่เปิดสอน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอแกดำ / วิทยานิพนธ์ของ ประมวล อัคฮาดศรี.

by ประมวล อัคฮาดศรี.

Call number: 371.201 ป1711ก 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2547. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การบริหารงานพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ของโรงเรียนที่เปิดสอนถึงช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 และ เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ รัชนี บุตรชัย.

by รัชนี บุตรชัย | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 371.2 ร1125ก 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Click here to access online Availability: No items available :

การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 / วิทยานิพนธ์ของ วิชัย ขจรมณี.

by วิชัย ขจรมณี.

Call number: 371.2 ว3211ก 2547 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2547. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การบริหารการจัดการที่ส่งเสริมการปฎิรูปการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / วิทยานิพนธ์ ของ ประยุทธ กำสมุทร.

by ประยุทธ กำสมุทร.

Call number: 379.593 ป1711ก 2548 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2548. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (คม. การบริหารการศึกษา)--มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2548. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 379.593 ป1711ก 2548 (12). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.593 ป1711ก 2548 (2).

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ อนันต์ ทิพย์อาสน์.

by อนันต์ ทิพย์อาสน์ | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 371.394 อ1517ส 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548. Online access: Click here to access online Availability: No items available :

ปัญหาการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 / วิทยานิพนธ์ของ พิชิต วรรณขันธ์.

by พิชิต วรรณขันธ์ | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 371.2 พ323ป 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548. Online access: Click here to access online Availability: No items available :

ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 / วิทยานิพนธ์ของ สุรชัย ทินกระโทก.

by สุรชัย ทินกระโทก | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 371.2 ส472ป 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2549. Online access: Click here to access online Availability: No items available :

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน กรรมการสถานศึกษาและครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 และ 24 / วิทยานิพนธ์ของ โอฬาร คำผุย.

by โอฬาร คำผุย.

Call number: 363.285 อ992ค 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2549. Online access: fulltext Availability: Items available for loan: ศูนย์วัดศรีษะเกษ หนองคายCall number: 363.285 อ992ค 2549 (2), สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 363.285 อ992ค 2549 (4). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 363.285 อ992ค 2549 (2).

การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนปัองกันสารเสพติดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ บัณฑิตย์ ทุมา.

by บัณฑิตย์ ทุมา | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 371.78 บ1143ก 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สาขาสังศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2548. Online access: Click here to access online Availability: No items available :

การศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ เฉลิม เที่ยงสงค์.

by เฉลิม เที่ยงสงค์ | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 371.201 ฉ573ก 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2549. Online access: Click here to access online Availability: No items available :

ปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ วิเศษ พลอาจทัน.

by วิเศษ พลอาจทัน.

Call number: 371.201 ว358ป 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2549. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ สุวัจน์ สิทธิขวา.

by สุวัจน์ สิทธิขวา.

Call number: 371.78 ส3711ก 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2549. Online access: Fulltext Availability: No items available :

สภาพการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 / วิทยานิพนธ์ของ ชุติมา สุระเสียง.

by ชุติมา สุระเสียง.

Call number: 371.716 ช443ส 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2549. Online access: Fulltext Availability: No items available :

ศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศสึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธิ์ เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ ประสิทธิ์ ภูผิวเดือน.

by ประสิทธิ์ ภูผิวเดือน | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 371.2 ป1711ศ 2549 Material type: Text Text; Format: print Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2549. Online access: Click here to access online Availability: No items available :