Refine your search

Your search returned 39 results from 128453 records.

การศึกษาการบริหารเพื่อป้องกันยาเสพติดในฌรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ / มาลัย พึ่งสว่าง

by มาลัย พึ่งสว่าง.

Call number: 373.1 ม27ก Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2540. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (คม. บริหารการศึกษา)- - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 Availability: No items available :

การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนมัธยมของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สำเริง แย้มโสภี

by สำเริง แย้มโสภี.

Call number: 373.224 ส217ก Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2539. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (คม. บริหารการศึกษา) - - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 Availability: No items available :

แนวทางการวางแผนป้องกันสารเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา / วิทยาพนธ์ของ ศรายุทธ รัตนปัญญา.

by ศรายุทธ รัตนปัญญา.

Call number: 371.78 ศ172น 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2544. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. Availability: No items available :

ศึกษาการดำเนินงานปัองกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ สิทธิชัย จันทะบุดศรี.

by สิทธิชัย จันทะบุดศรี.

Call number: 371.78 ส344ศ 2547 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2547. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: No items available :

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปราม และบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร / วิทยนิพนธ์ของ ชัยบัญชา. กองทอง.

by ชัยบัญชา กองทอง.

Call number: 362.29 ช1165ป 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: No items available :

ปัจจัยที่มีต่อบทบาทการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการแก้ไขปัญหายาบ้า จังหวัดมหาสารคาม / วิทยนิพนธ์ของ เกียรติยศ จันทร์สะอาด.

by เกียรติยศ จันทร์สะอาด.

Call number: 613.84 ก6174ป 2547 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2547. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 613.84 ก6174ป 2547 (14). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 613.84 ก6174ป 2547 (1).

การจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น / รายงานการศึกษาอิสระของ เรืองชัย สินธพ.

by เรืองชัย สินธพ.

Call number: 371.78 ร61122ก 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2546Dissertation note: รายงานการศึกษาอิสระ (ศษ.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546. Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.78 ร61122ก 2546 (3). :

การศึกษาการดำเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอจังหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 / วิทยานิพนธ์ของ อุทัย น้อมระวี.

by อุทัย น้อมระวี.

Call number: 613.8 อ4411ก 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2547. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) - - สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 613.8 อ4411ก 2547 (5). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 613.8 อ4411ก 2547 (1).

การศึกษาสาเหตุ พฤติกรรม ผลกระทบและแนวทางแก้ไขของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดที่เสพยาบ้า / วิทยานิพนธ์ของ จรูญ สังสะนา.

by จรูญ สังสะนา.

Call number: 613.8 จ1741ก 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2547. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 613.8 จ1741ก 2547 (4). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 613.8 จ1741ก 2547 (2).

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยนิพนธ์ของ ศุภวิทย์ สูติสงค์.

by ศุภวิทย์ สูติสงค์.

Call number: 613.84 ว467ป 2547 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2547. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) --มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 613.84 ว467ป 2547 (15). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 613.84 ว467ป 2547 (1).

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Pratipation of kamnans and village headmen in solving narcotics problems in Krathum Baen district, Samut Sakhon province / วิทยานิพนธ์ของ นธิมา อนุพันธ์.

by นธิมา อนุพันธ์.

Call number: 362.29 น143ก 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ( ศศ.ม. สังคมวิทยาประยุกต์ ) - - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ), 2547. Availability: No items available :

การผลิตชุดการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ของ สันติ จ้ำแพงจันทร์.

by สันติ จ้ำแพงจันทร์.

Call number: 371.78 ส1154ก 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.78 ส1154ก 2539 (1). :

การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนปัองกันสารเสพติดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ บัณฑิตย์ ทุมา.

by บัณฑิตย์ ทุมา | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 371.78 บ1143ก 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สาขาสังศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2548. Online access: Click here to access online Availability: No items available :

การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ สุวัจน์ สิทธิขวา.

by สุวัจน์ สิทธิขวา.

Call number: 371.78 ส3711ก 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2549. Online access: Fulltext Availability: No items available :

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ เจริญสุข ทวยจันทร์.

by เจริญสุข ทวยจันทร์.

Call number: 371.78 จ573ค 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การดำเนินงานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ เบญจพร พลเสนา.

by เบญจพร พลเสนา.

Call number: 371.78 บ532ก 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550. Online access: fulltext Availability: No items available :

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ รังสรรค์ เสนาสิงห์.

by รังสรรค์ เสนาสิงห์.

Call number: 362.29 ร112ป 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550 Online access: Fulltext Availability: No items available :

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 / วิทยานิพนธ์ของ สมสักดิ์ วรรณศิริ.

by สมสักดิ์ วรรณศิริ.

Call number: 371.78 ส168ก 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550. Online access: fulltext Availability: No items available :

การดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามทัศนะของบุคลากร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 / วิทยานิพนธ์ของ อาทิตย์ อัมไพ.

by อาทิตย์ อัมไพ.

Call number: 371.78 อ243ก 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2551. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 / วิทยานิพนธ์ของ ศิริวัฒน์ จันทร์เพชร.

by ศิริวัฒน์ จันทร์เพชร.

Call number: 371.78 ศ373ก 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2551. Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.78 ศ373ก 2551 (1).