Refine your search

Your search returned 55 results from 128453 records.

การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการ ตามแนวความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ของ พระครูสุวีราภรณ์ (คุณากร ธรรมโรจน์)

by พระครูสุวีราภรณ์ (คุณากร ธรรมโรจน์).

Call number: 371.2 พ171ก 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.2 พ171ก 2545 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.2 พ171ก 2545 (2). Damaged (1).

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ของ สังคม ทีนาวัฒน์.

by สังคม ทีนาวัฒน์.

Call number: 378.107 ส112ก 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 378.107 ส112ก 2545 (2). Damaged (1).

สภาพและปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร / วิทยานิพนธ์ของ สุคนธ์ สากลวารี.

by สุคนธ์ สากลวารี.

Call number: 379.112 ส425ส 2544 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2544Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. Availability: No items available : Damaged (1).

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ของ สังคม ทีนาวัฒน์.

by สังคม ทีนาวัฒน์.

Call number: 379.111 ส1121ก 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) - - สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.111 ส1121ก 2545 (1). :

การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อระดับการปฏิบัติตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 / วิทยานิพนธ์ของ ชูศักดิ์ ตินอาสา.

by ชูศักดิ์ ตินอาสา.

Call number: 379.111 ช41811ก 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) - - สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 379.111 ช41811ก 2547 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.111 ช41811ก 2547 (3).

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ปริญญานิพนธ์ของ ชนวน โรยมณี.

by ชนวน โรยมณี.

Call number: 378.11 ช157ก 2547 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2547. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 378.11 ช157ก 2547 (5). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.11 ช157ก 2547 (2).

การศึกษาการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3-4 จังหวัดมหาสารคาม / ปริญญานิพนธ์ของ สรรพศิริ จันทร์ทอง.

by สรรพศิริ จันทร์ทอง.

Call number: 379.111 ส177ก 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2547. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การดำเนินการตามเกณมาตรฐานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ สมพงษ์ แก้วฤทธิ์.

by สมพงษ์ แก้วฤทธิ์ | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 379.111 ส166ก 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Dissertation note: วิทยานิพนธ์(ค.ม.การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548. Online access: Click here to access online Availability: No items available :

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านผลผลิต ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย / วิทยานิพนธ์ของเรืองวิทย์ สีหไตร.

by เรืองวิทย์ สีหไตร | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 379.111 ร61127ม 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (คบ.บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยสลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548. Online access: Click here to access online Availability: No items available :

การเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสอง ของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ สุภาพ ถิตย์สมบูรณ์.

by สุภาพ ถิตย์สมบูรณ์ | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 379.111 ส462ก 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548. Online access: Click here to access online Availability: No items available :

การศึกษาการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ จรรโลง ธนกัญญา.

by จรรโลง ธนกัญญา | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 371.46 จ177ก 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2549. Online access: Click here to access online Availability: No items available :

การศึกษาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ ปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์.

by ปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์.

Call number: 379.111 ป175กก 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2549. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: ศูนย์วัดศรีษะเกษ หนองคายCall number: 379.111 ป175กก 2549 (2), สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 379.111 ป175กก 2549 (4). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.111 ป175กก 2549 (1).

สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสภานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 / วิทยานิพนธ์ของ วิเชียร โทอิ้ง.

by วิเชียร โทอิ้ง | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 379.111 ว3671ส 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2549. Online access: Click here to access online Availability: No items available :

การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ ประครอง มิทะลา.

by ประครอง มิทะลา.

Call number: 379.111 ป1711ก 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2549. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: ศูนย์วัดศรีษะเกษ หนองคายCall number: 379.111 ป1711ก 2549 (2), สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 379.111 ป1711ก 2549 (5). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.111 ป1711ก 2549 (1).

การศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ด้านผู้เรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ กนกชัย เนินชัด.

by กนกชัย เนินชัด.

Call number: 379.111 ก151ก 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2549. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 379.111 ก151ก 2549 (7). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.111 ก151ก 2549 (1).

ปัญหาการดำเนินงานตามระบบการเรียนรู้ของพนักงานครูเทศบาล สังกัดสถานศึดษา สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ สมปอง มาตย์แท่น.

by สมปอง มาตย์แท่น.

Call number: 370.1523 ส165ป 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2549. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 / วิทยานิพนธ์ของ สามารถ โสภาเวทย์.

by สามารถ โสภาเวทย์.

Call number: 379.111 ส262ก 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2550. Online access: Fulltext Availability: No items available :