Refine your search

Your search returned 233 results from 128347 records.

วิจัยเรื่อง มโนทัศน์ทางสุขภาพ และการดูแลสุขภาพตนเองของครูสุขภาพดีปี 35 ทั่วไป

by จุไรรัตน์ แพรวพราย.

Call number: 371.1 จ47ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษา ธิการ, [2535]Availability: No items available :

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปศึกษาในวิทยาลัยครู

by มงคล แก้วพวงงาม.

Call number: 378.12 ม12ค Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: ม.ป.ท. : ม.ป.พ, [2528]Availability: No items available :

ศึกษาสาเหตุและการป้องกันการกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ บวร เทศารินทร์.

by บวร เทศารินทร์.

Call number: 371.1 บ177ศ 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: No items available :

สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตร ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวะศึกษา / สุภาวดี ภิรมย์รัตน์

by สุภาวดี ภิรมย์รัตน์.

Call number: 375.370113 ส46ส Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2540. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (คม. บริหารการศึกษา)- - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 Availability: No items available :

ความแปลกแยกกับพฤติกรรมการทำงานของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร / ปริญญานิพนธ์ ของ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี.

by ศักดิ์ชัย นิรัญทวี.

Call number: 371.1072 ศ111ค Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2532 Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์) - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532. Availability: No items available : Damaged (1).

การศึกษาเปรียบเทียบความรู้และบทบาทการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครูที่มีบทบาทโดยทางตรงและโดยทางอ้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา จังหวัดมุกดาหาร / วิทยานิพนธ์ ของ จิราภรณ์ โภคสวัสดิ์.

by จิราภรณ์ โภคสวัสดิ์.

Call number: 333.72 จ376ก 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2544. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)--สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544. Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 333.72 จ376ก 2544 (1). : Damaged (1).

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการครูในโรงเรียนที่มีการปรับลดขนาดกำลังคน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ ของ ณภัทร สร้อยจิต.

by ณภัทร สร้อยจิต.

Call number: 371.1 ณ1611ป Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2544. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)--สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544. Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.1 ณ1611ป (2). : Damaged (2).

มโนทัศน์เกี่ยวกับจริยธรรมอิสลามของครูสังคมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร = CONCEPTS REGARDING ISLAMIC MORAL OF SOCIAL STUDIES TEACHERS IN SECONDARY SCHOOLS IN BAHGKOK METROPOLIS

by ปรีชา มารยาซิ.

Call number: 297.5 ป17ม Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528Availability: No items available :

การศึกษาข้าราชการครูกระทำผิดวินัยกรณีทิ้งหน้าที่ราชการกับภาวะหนี้สิน / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: 371.11 ก17ก Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, 2534Availability: No items available :

ขวัญในการปฏิบัติงานของครูอาจารย์ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 / วิทยานิพนธ์ของ สนิท แนบกลาง.

by สนิท แนบกลาง.

Call number: 371.1 ส153ข 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2544. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544. Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.1 ส153ข 2544 (1). : Damaged (1).

การส่งเสริมระเบียบวินัยข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ อดุลย์ ภูสดศรี.

by อดุลย์ ภูสดศรี.

Call number: 371.11 อ144ก 2547 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2547. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.11 อ144ก 2547 (12). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.11 อ144ก 2547 (1).

ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ วิชัย พรมเกตุ.

by วิชัย พรมเกตุ.

Call number: 371.14 ว3211ค 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การศึกษาปัญหาการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ เฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล.

by เฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล.

Call number: 372.11 ฉ573ก 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: No items available :

ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร / วิทยานิพนธ์ของ นคร สิงห์ดำรงค์.

by นคร สิงห์ดำรงค์.

Call number: 371.14 น117ค 2543 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2543. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543. Availability: No items available :

ความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ของ วริทธิ จันทามี.

by วริทธิ จันทามี.

Call number: 371.1 ว173ค 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การดำเนินการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ สุทัศน์ แก้วคำ.

by สุทัศน์ แก้วคำ.

Call number: 371.207 ส4411ก 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การมีส่วนร่วมในการบริหารของครูผู้สอน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ เฉลิมพล หนองเรือง.

by เฉลิมพล หนองเรือง.

Call number: 372.1201 ฉ573ก 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 372.1201 ฉ573ก 2546 (3). :

การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ สมชาติ สุขใส.

by สมชาติ สุขใส.

Call number: 371.12 ส162ก 2547 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2547. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.12 ส162ก 2547 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.12 ส162ก 2547 (3).

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นในตนเองของครูโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร / บทคัดย่อ ของ รัชนีกร หิรัญโต.

by รัชนีกร หิรัญโต.

Call number: 371.1 ร1125ต 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2546Dissertation note: บทคัดย่อ (กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.1 ร1125ต 2546 (1). :