Refine your search

Your search returned 28 results from 128347 records.

การศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร / ปริญญานิพนธ์ ของ สุพจน์ เต็มแย้ม.

by สุพจน์ เต็มแย้ม.

Call number: 373.1102 ส46ก Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2541. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541. Availability: No items available : Damaged (1).

รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ปริญญานิพนธ์ ของ มลิวัลย์ สมศักดิ์.

by มลิวัลย์ สมศักดิ์.

Call number: 153.43 ม173ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2540. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 153.43 ม173ร (1). : Damaged (1).

การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยการสื่อสารแนวความคิดเพื่อเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา / ปริญญานิพนธ์ของ สมชาย วรกิจเกษมสกุล.

by สมชาย วรกิจเกษมสกุล.

Call number: 510.71 ส162ก 2540 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2540. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. Availability: No items available : Damaged (1).

การดำเนินงานการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนแบบที่ 3 (ขนาดกลาง) สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ ชาญยุทธ บุศเนตร.

by ชาญยุทธ บุศเนตร.

Call number: 371.2 ช236ก 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การดำเนินงานปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา 2545 / วิทยานิพนธ์ของ วุฒิไกร บูรณ์เจริญ.

by วุฒิไกร บูรณ์เจริญ.

Call number: 371.2 ว433ก 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Fulltext Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.2 ว433ก 2545 (1). : Damaged (1).

สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ สุเมธ พลธรรม.

by สุเมธ พลธรรม.

Call number: 372.9593 ส464ส 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 372.9593 ส464ส 2546 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 372.9593 ส464ส 2546 (1). Damaged (1).

การดำเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ วิทยา กาญจนศร.

by วิทยา กาญจนศร.

Call number: 371.2 ว346ก 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.2 ว346ก 2546 (1). :

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ สมาน แก้วคำไสย์.

by สมาน แก้วคำไสย์.

Call number: 372.13 ส162บ 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. การบริหารการจัดการ) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545. Availability: No items available :

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการใช้การสอนแบบโครงการในโรงเรียนอนุบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน / วิทยานิพนธ์ของ สมสุดา มัธยมจันทร์.

by สมสุดา มัธยมจันทร์.

Call number: 372.136 ส168ก 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2544. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาปฐมวัย) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Availability: No items available :

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ / วิทยานิพนธ์ของ วงเดือน ปอศิริ.

by วงเดือน ปอศิริ.

Call number: 372.6521 ว12611ผ 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. การประถมศึกษา) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546. Availability: No items available : Damaged (1).

การดำเนินงานปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ สิทธิชัย อุทธารนิช.

by สิทธิชัย อุทธารนิช.

Call number: 372.133 ส344ก 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2546Dissertation note: วิทยาน์พนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ ชัยยงค์ วงศ์ประกอบ.

by ชัยยงค์ วงศ์ประกอบ.

Call number: 371.201 ช1166ก 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2547. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.201 ช1166ก 2547 (5). :

การดำเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย / วิทยานิพนธ์ของ คงศักดิ์ รินทา.

by คงศักดิ์ รินทา.

Call number: 371.3 ค128ก 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2549. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การศึกษาสภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3 ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ ประสิทธิ์ สุนนทะราช.

by ประสิทธิ์ สุนนทะราช.

Call number: 371.3 ป1711ก 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.3 ป1711ก 2550 (1).

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ / วิทยานิพนธ์ของ ชัยยะ พรมพิศ.

by ชัยยะ พรมพิศ.

Call number: 372.35 ช116ก 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 372.35 ช116ก 2553 (2).

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยแหล่งเรียนรู้ภูปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ ขวัญชัย ขัวนา.

by ขวัญชัย ขัวนา.

Call number: 338.9539 ข1711ก 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554. Other title: The Develoment of Learner Quality Through Local Wisdom Learning Resources at Banjodsiriratbamrung School, Amphur Muang, Kalasin Province..Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 338.9539 ข1711ก 2554 (1).

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแบบบูรณาการของหลักสูตรวิชาชีพ / วิทยานิพนธ์ของ กนก สารสิทธิธรรม.

by กนก สารสิทธิธรรม.

Call number: 378.1 ก15ก 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (ค.อ.ด.บริหารอาชวะและเทคนิคศึกษา)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551. Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.1 ก15ก 2551 (1). :

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สำหรับวิชาชีพนักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร / วิทยานิพนธ์ของ ชูจิตร รินทะวงศ์.

by ชูจิตร รินทะวงศ์.

Call number: 613.2 ช412ก 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Dissertation note: ดุษฎีนินพธ์ (ปร.ด.วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553. Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 613.2 ช412ก 2553 (1). :