Refine your search

Your search returned 37 results from 128357 records.

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้องเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพน์ของ วนิดา ชาวสามทอง.

by วนิดา ชาวสามทอง.

Call number: 553.28 ว153ป 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 553.28 ว153ป 2545 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 553.28 ว153ป 2545 (2).

การดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญโรงเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนที่ผ่านการอบรมการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน / วิทยานิพนธ์ของ คัมภีร์ สุดแท้.

by คัมภีร์ สุดแท้.

Call number: 372.9593 ค116ก 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2544. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา)--สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544. Online access: Fulltext Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 372.9593 ค116ก 2544 (2). : Damaged (2).

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการครูในโรงเรียนที่มีการปรับลดขนาดกำลังคน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ ของ ณภัทร สร้อยจิต.

by ณภัทร สร้อยจิต.

Call number: 371.1 ณ1611ป Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2544. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)--สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544. Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.1 ณ1611ป (2). : Damaged (2).

การดำเนินงานการบริหารหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ของ คำดี จันทะเกษ.

by คำดี จันทะเกษ | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 372.19 ค214ก 2546 Material type: Text Text; Format: print Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 372.19 ค214ก 2546 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 372.19 ค214ก 2546 (2).

ปัญหาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอและกิ่งอำเภอในจังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ของ ชลธิชา โคตรชมภู.

by ชลธิชา โคตรชมภู.

Call number: 374.9593 ช174ป 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 374.9593 ช174ป 2545 (3). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 374.9593 ช174ป 2545 (2).

การดำเนินงานปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา 2545 / วิทยานิพนธ์ของ วุฒิไกร บูรณ์เจริญ.

by วุฒิไกร บูรณ์เจริญ.

Call number: 371.2 ว433ก 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Fulltext Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.2 ว433ก 2545 (1). : Damaged (1).

การศึกษาศักยภาพในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ อุภพงษ์ ร่มแก้ว.

by อุภพงษ์ ร่มแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 373.1201 อ466ก 2546 (4). :

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ อภิเชษฐ์ พาลี.

by อภิเชษฐ์ พาลี.

Call number: 372.9593 อ163ก 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 372.9593 อ163ก 2545 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 372.9593 อ163ก 2545 (2).

ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / วิทยานิพนธ์ของ วัชรากร ทองเพียง.

by วัชรากร ทองเพียง.

Call number: 372.1201 ว1127ค 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 372.1201 ว1127ค 2546 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 372.1201 ว1127ค 2546 (4).

ความต้องการ และวิธีการพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ นิคม นามบุญเรือง.

by นิคม นามบุญเรือง.

Call number: 372.1201 น326ค 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 372.1201 น326ค 2545 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 372.1201 น326ค 2545 (1).

ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าโคกใหญ่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ พรพิศ แสนชัย.

by พรพิศ แสนชัย.

Call number: 333.37516 พ176ภ 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.37516 พ176ภ 2546 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 333.37516 พ176ภ 2546 (1).

การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการจัดการพื้นที่ป่า : กรณีศึกษาป่าสงวนแห่งชาติป่าแก้งกะอาม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยนิพนธ์ของ วิทยา ปัญจมาตย์.

by วิทยา ปัญจมาตย์.

Call number: 333.75 ว346ก 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 333.75 ว346ก 2546 (4). :

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริการของสำนักงานธนารักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ สมชาย สันติสุทธิ์.

by สมชาย สันติสุทธิ์.

Call number: 332.34 ส162ท 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2544. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544. Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 332.34 ส162ท 2544 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 332.34 ส162ท 2544 (2).

ปัญหารการจัดทำงบประมาณของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอและกิ่งอำเภอสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2546 / วิทยานิพนธ์ของ สำราญ คำภาจันทร์.

by สำราญ คำภาจันทร์.

Call number: 372.1206 ส2172ป 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 372.1206 ส2172ป 2546 (5). :

ศึกษาสภาพการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สักกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ พิทยา โยวะผุย.

by พิทยา โยวะผุย.

Call number: 373.115 พ346ศ 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 373.115 พ346ศ 2546 (3). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 373.115 พ346ศ 2546 (2).

การศึกษาปัญหาการดำเนินงานในโรงเรียนแกนนำปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ พิทักษ์ คารภูมี.

by พิทักษ์ คารภูมี.

Call number: 372.12 พ3411ก 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 372.12 พ3411ก 2546 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 372.12 พ3411ก 2546 (2).

การมีส่วนร่วมในการบริหารของครูผู้สอน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ เฉลิมพล หนองเรือง.

by เฉลิมพล หนองเรือง.

Call number: 372.1201 ฉ573ก 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 372.1201 ฉ573ก 2546 (3). :

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยนิพนธ์ของ ชัยวิทย์ ประเสริฐสุข.

by ชัยวิทย์ ประเสริฐสุข.

Call number: 352.14 ช1167ป 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 352.14 ช1167ป 2546 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 352.14 ช1167ป 2546 (1).

การศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ สมพร คำภิรมย์.

by สมพร คำภิรมย์.

Call number: 372.21 ส166ก 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 372.21 ส166ก 2546 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 372.21 ส166ก 2546 (3).

การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ สมชาติ สุขใส.

by สมชาติ สุขใส.

Call number: 371.12 ส162ก 2547 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2547. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.12 ส162ก 2547 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.12 ส162ก 2547 (3).