Refine your search

Your search returned 5024 results from 128357 records.

การประเมินโปรแกรมฝึกอบรมผู้บริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร / ปริญญานิพนธ์ ของ บุษบงค์ จงจิตเจริญ.

by บุษบงค์ จงจิตเจริญ.

Call number: 658.3124 บ485ก 2541 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2541. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. ธุรกิจศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541. Availability: No items available : Damaged (1).

ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / สารนิพนธ์ของ ทัศนีย์ ตรีธาร.

by ทัศนีย์ ตรีธาร.

Call number: 378.199 ท1185ค 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2544. Dissertation note: สารนิพนธ์ (กศ.ม. ธุรกิจศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2544. Availability: No items available : Damaged (1).

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับนักศึกษาช่างยนต์ / บริญญานิพนธ์ของ เฉลิมพล คงจันทร์

by เฉลิมพล คงจันทร์.

Call number: 629.254071 ฉ673ก 2541 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2541. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2541. Availability: No items available : Damaged (1).

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้มนุษยสัมพันธุ์ในการบริหารของผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษากับบรรยากาศองค์การตามทัศนะของผู้ใต้บังคับบัญชา / วิทยานิพนธ์ของ เดชา สว่างวงศ์.

by เดชา สว่างวงศ์.

Call number: 378.11 ด522ก 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2545. Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.11 ด522ก 2545 (1). :

ความรู้ด้านไวยากรณ์และการใช้ไวยากรณ์ในการเขียนอนุเฉทของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการกำหนดงานเพื่อยกระดับความตระหนักด้านไวยากรณ์ / วิทยานิพนธ์ของ ศุภวรรณ ทะกันจร.

by ศุภวรรณ ทะกันจร.

Call number: 420.704 ส467 2542 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2542. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542. Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 420.704 ส467 2542 (1). :

การศึกษาอิทธิพลของหนังสือพิมพ์รายวันที่มีผลต่อการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ = A Study of Daily Newspapers Influence to Thai Language Application of Mathayomsuksa Five Level for Academic Year 1984 of schools under department General Education in the Area of Petchaboon Province

by เพียงพร เลาหะวณิช.

Call number: 495.918 พ612ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 495.918 พ612ก (2). :

ทักษะทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกภาษาอังกฤษวิทยาลัยครูพระนคร = Study Skills in English of Third-Year English Majors at Pranakorn Teachers' College

by กัลยาณ์ ณ สงขลา.

Call number: 420.7 ก117ท Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 420.7ก117ท (1). :

ข้าวโพดลูกผสมคู่จากสายพันธุ์เลือดชิดเปรียบเทียบกับสายพันธุ์เลือดห่าง = Double Cross Corn Hybrids Developed From Related Versus Unrelated Lines

by โชคชัย เอกทัศนาวรรณ.

Call number: 633.15 ช81ข Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 633.15 ช81ข (1). :

การเจริญเติบโตของผล ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลลองกอง = Fruit Development, Harvesting Index and Postharvest Hamdling of Longkongs (Aglaia Dookkoo Griff.)

by นพรัตน์ พันธุวนิช.

Call number: 634.04 น16ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 634.04 น16ก (1). :

การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาผู้ใหญ่ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในโรงเรียนสารพัดช่าง เขตกรุงเทพมหานคร = Learning Process for Adult Learners of Dressmaking Program on Vocational Short Course of Poly-Technic School in Bangkok Metropolie

by พรรณทิพา กาญจนานนท์.

Call number: 646.2 พ17ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 646.2 พ17ก (1). :

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้องเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพน์ของ วนิดา ชาวสามทอง.

by วนิดา ชาวสามทอง.

Call number: 553.28 ว153ป 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 553.28 ว153ป 2545 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 553.28 ว153ป 2545 (2).

อนุพากย์ในภาษาไทย / ดุษฎีพร ชำนิโรคสานต์.

by ดุษฎีพร ชำนิโรคสานต์.

Call number: 795.918 ด48อ 2512 Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : แผนกวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2512Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 795.918 ด48อ 2512 (2). :

รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี พ.ศ.2514-2524

by สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.).

Call number: 500 ส12ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2527Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 500 ส12ร (1). :

การปรับปรุงการเกษตรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2435-พ.ศ.2453

by ประสิทธิ แก้วสิงห์.

Call number: 630.72 ป Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2517Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 630.72 ป (1). :

การศึกษาชนิดและการประเมินค่าไทรและมะเดื่อพื้นเมืองบนดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

by วิรัตน์ ภูวิวัฒน์.

Call number: 634 ว37ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 634 ว37ก (1). :

ผลของระดับโปรตีนและสภาพการติดพยาธิภายในที่มีต่อการให้วัคซีนนิวคาสเซิลในไก่พื้นเมือง

by อรุณีพงศ์ ทุมแสน.

Call number: 636.5 อ17ผ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 636.5 อ17ผ (1). :

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อหนังสือเด็กในวัยเริ่มอ่าน

by พวงมณี ตันติวงศ์.

Call number: 808.068 พ17ค Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 808.068 พ17ค (1). :