Refine your search

Your search returned 15 results from 128347 records.

ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ [CD-ROM] / โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏนครสวรรค์.

by สถาบันราชภัฏนครสวรรค์.

Call number: CD1 1151 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546; นครสวรรค์ : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 254?Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 1151 (1).

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในการปฎิบัติงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนพื้นที่จังหวัดขอนแก่น / วิทยนิพนธ์ของ วินัย โยธาฤทธิ์.

by วินัย โยธาฤทธิ์.

Call number: 333.72 ว3511ป 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.72 ว3511ป 2546 (3). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 333.72 ว3511ป 2546 (1).

ปัญหาของคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ในการบริหารจัดการและควบคุมการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2543 [CD-ROM] / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

Call number: CD1 2167 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: มหาสารคาม : สำนัก, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 2167 (1).

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทยานิพนธ์ของ ณฐมน ระวิโรจน์.

by ณฐมน ระวิโรจน์ | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 374 ณ136ป 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2549. Online access: Click here to access online Availability: No items available :

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 / วิทยานิพนธ์ของ ถนอมรัฐ ชลอเลิศ.

by ถนอมรัฐ ชลอเลิศ | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 371.1 ถ159ร 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2549. Online access: Click here to access online Availability: No items available :

รายงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 ทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้เกิดประโยนช์ต่อองค์กรและประเทศชาติ [CD-ROM] / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ.

Call number: CD1 2365 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 2365 (2).

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สำหรับรายวิชา ว411 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี [CD-ROM] / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

Call number: CD1 2438 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 2438 (1).

ความคาดหวังของเกษตรกรในการเข้าเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม." วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. / วิทยานิพนธ์ของ รุ่งสว่าง จงเกษกรณ์.

by รุ่งสว่าง จงเกษกรณ์.

Call number: 630.92 ร428ค 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 630.92 ร428ค 2550 (4). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 630.92 ร428ค 2550 (1).

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร [CD-ROM] / บทคัดย่อของ ช่อเพชร เบ้าเงิน.

by ช่อเพชร เบ้าเงิน.

Call number: CD1 2463 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: 2545Dissertation note: บทคัดย่อ (กศ.ด. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545. Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 2463 (1).

การจัดการศึกษาพิเศษให้กับเด็กพิการวัยเรียนที่บ้านโดยครูอาสา : ศึกษากรณ๊โครงการในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ [CD-ROM] / วิทยานิพนธ์ของ วุฒิพงศ์ บัวช้อย.

by วุฒิพงศ์ บัวช้อย.

Call number: CD1 2471 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 2471 (1).

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดขอนแก่นที่มีต่อการตัดสินมวยไทย / วิทยานิพนธ์ของ วรวุธ ป่าโพธิ์ชัน.

by วรวุธ ป่าโพธิ์ชัน.

Call number: 796.83 ว177ก 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2550. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 796.83 ว177ก 2550 (5).

ปัญหาการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ จารุวรรณ ดอนมิ่งคุณ.

by จารุวรรณ ดอนมิ่งคุณ.

Call number: 352.14 จ274ป 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2550. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 352.14 จ274ป 2550 (1).

ศึกษากลยุทธ์การปรับตัวทางการจัดการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ ชัชฎา เกษมทรัพย์.

by ชัชฎา เกษมทรัพย์.

Call number: 338.47624 ช112ศ 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. สาขาบริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2551. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 338.47624 ช112ศ 2551 (1).

การตรวจสอบกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ของ เกศติยา วรรณจักร.

by เกศติยา วรรณจักร.

Call number: 510.76 ก584ก 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. คณิตศาสตรศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2556. Other title: Monitoring process to solve math problems. Tree years of secondary school students.Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 510.76 ก584ก 2556 (3).