Refine your search

Your search returned 5883 results from 128347 records.

ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทจำหน่ายรถยนต์ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ อภิชาต พิทักษ์วงศ์ศร.

by อภิชาติ พิทักษ์วงศ์ศร | [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 658.314 อ162ค 2545 Material type: Text Text; Format: print Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Click here to access online Availability: No items available :

การศึกษาความรู้ของประชาชนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวนอุทยานโกสัมพี : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ พรชัย สัจจพงษ์.

by พรชัย สัจจพงษ์.

Call number: 333.72 พ172ก 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Fulltext Availability: No items available : Damaged (1).

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและบำรุงรักษาทางหลวงชนบทของกรมโยธาธิการ : กรณีศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ อนุชัย บูรณประเสริฐกุล.

by อนุชัย บูรณประเสริฐกุล.

Call number: 625.76 อ154ก 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 625.76 อ154ก 2545 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 625.76 อ154ก 2545 (1). Damaged (1).

รายงานกิจการวิจัย 2535 - 2537 ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ฝ่ายวิจัย.

Call number: 001.4 จ 49 ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: No items available :

การศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ นิติยา สาราษฎร์.

by นิติยา สาราษฎร์.

Call number: 333.72 น143ก 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 333.72 น143ก 2546 (1). :

การดำเนินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนเครือข่าย สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ เมฆินทร์ เฉนียง.

by เมฆินทร์ เฉนียง.

Call number: 372.19 ม523ก 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 372.19 ม523ก 2546 (3).

คู่มือการเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ของวิทยาลัยครูเทพสตรี / วิทยาลัยครูเทพสตรี.

by วิทยาลัยครูเทพสตรี.

Call number: 808.06 ท Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: ลพบุรี : วิทยาลัยครูเทพสตรีลพบุรี, 2523Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 808.06 ท (3).

รูปแบบปริญญานิพนธ์

by ประจักษ์ กือเจริญ.

Call number: 808.06 ป17ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2534Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 808.06 ป17ร (3).

ศึกษาสาเหตุและการป้องกันการกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ของ บวร เทศารินทร์.

by บวร เทศารินทร์.

Call number: 371.1 บ177ศ 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การศึกษาระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทยานิพนธ์ของ วิรัตน์ เกยุระ.

by วิรัตน์ เกยุระ.

Call number: 378.1 ว3711ก 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 378.1 ว3711ก 2545 (2). Damaged (1).

รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ : ด้านการเมืองการปกครอง ปี 2537

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย.

Call number: 320.07 ส215ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายประสานงานการวิจัย ศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 253?Availability: No items available :

ปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระหนี้กู้ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ของ บัญชา ธรรมเสนา.

by บัญชา ธรรมเสนา.

Call number: 332.71 บ1132ป 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Fulltext Availability: No items available :

การศึกษากระบวนการและบทบาทของกลุ่มออมทรัพย์ต่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาบ้านหนองคูใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ สังวร ปางลิลาศ.

by สังวร ปางลิลาศ.

Call number: 307.1 ส112ก 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 307.1 ส112ก 2545 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 307.1 ส112ก 2545 (1). Damaged (1).

การประเมินโครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีข้าวของคนอีสานสู่เด็กและเยาวชน / วิทยานิพนธ์ของ ประศาสตร์ ธุระนิตย์.

by ประศาสตร์ ธุระนิตย์.

Call number: 394.209593 ป1711ก 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546. Online access: Fulltext Availability: No items available :

รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2537 / บัญฑิตย์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 011 จ49ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: No items available :

บทคัดย่อผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปี 2539 = Research Abstracts Silpakorn University 1996

by มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 011 ม19บ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539Availability: No items available :

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาคปลาย ปีการศึกษา 2538

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 001.75 ม19บ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย, 2538Availability: No items available : Damaged (1).