Refine your search

Your search returned 5883 results from 128357 records.

รายงานการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุ่มแม่น้ำมูลตั้งแต่ พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน / ชอบ ดีสวนโคก...[และคนอื่นๆ]

by ชอบ ดีสวนโคก.

Call number: 330.9 ข19ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2532Availability: No items available :

คลังออมสินกับเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2456-2489

by สุพรรณี กรรณสูต.

Call number: 332.21 ส Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525Availability: No items available :

การสร้างหนังสือภาพการ์ตูนประกอบบทเรียนเรื่องดิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

by พิเชฐ อินโสม.

Call number: 341.5072 พ32ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531Availability: No items available :

ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบแบบแผนทางราชการ : การวิจัยประเมินผลอาจารย์วิทยาลัยครู เพื่อพัฒนาหลักสูตรของสภาการฝึกหัดครู

by ศิริราช อำไพภักดิ์.

Call number: 344.07072 ศ37ค Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2527Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 344.07072 ว37 ค (1). :

สารนิพนธ์ เรื่อง บทบาทของตำรวจตระเวนชายแดนกับการพัฒนาชนบท กรณีศึกษาเฉพาะหมู่บ้านไคสี หมู่ที่ 5 ตำบลไคสี อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

by วิชาญ ขยันงาน.

Call number: 363.2 ว32ส Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: No items available :

สรุปรายงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ปีการศึกษา 2526

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Call number: 370 จ49ส Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ปAvailability: No items available :

สารนิพนธ์ เรื่อง ทัศนคติของผู้ปกครองในการส่งบุตร-หลาน เข้าศึกษาต่อหลังการศึกษาภาคบังคับของชาวบ้านนาสะไมย์ หมู่ที่ 1-2.

by น้ำค้าง ทองนิ่ม.

Call number: 370 น211ส Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: No items available :

รายงานการวิจัยฉบับย่อ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาวิชาอาชีพในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน

by กรมวิชาการ.

Call number: 730.113 ว32ร Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2531Availability: No items available :

การศึกษาสมรรถภาพบางประการของอาจารย์วิทยาศาสตร์ ในกลุ่มวิทยาลัยครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2527

by ไมตรี จันทร์ดาประดิษฐ์.

Call number: 378.12072 ม94ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2529Availability: No items available :

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 3 กับผู้สำเร็จชั้นประถมปีที่ 7 ในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2518

by เชาวนี วัลปะเพ็ชร.

Call number: 370.195 ช517ป Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2519Availability: No items available :

บทคัดย่อปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิตและการศึกษามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2510

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Call number: 370.72 ศ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2522Availability: No items available :

โอกาสในการศึกษากับความมุ่งปรารถนาในการเลื่อนฐานะ : ศึกษากรณี เฉพาะนักศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม

by สมเกียรติ ตันสกุล.

Call number: 370.72 ส Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520Availability: No items available :

ผลการทดลองฝึกทักษะบางประการก่อนการฝึกสอนของนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

by วิทยาลัยครูเชียงใหม่.

Call number: 370.733 ช Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, ม.ป.ปAvailability: No items available :

การศึกษาความต้องการด้านอาชีพในท้องถิ่น : การวิจัยนี้เป็นโครงการย่อยที่ 2 ของโครงการวิจัยการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาวิทยาลัยครู

by กลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตก.

Call number: 370.78 ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, ม.ป.ปAvailability: No items available :

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้องเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพน์ของ วนิดา ชาวสามทอง.

by วนิดา ชาวสามทอง.

Call number: 553.28 ว153ป 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 553.28 ว153ป 2545 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 553.28 ว153ป 2545 (2).

ประมวลบทคัดย่อผลงานวิจัยของศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก.

Call number: 370.78 ศ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2526Availability: No items available :

สรุปและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาเอกชน พ.ศ.2504-2525

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

Call number: 371.02 ค Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์, 2525Availability: No items available :

การศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีต่อกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและสภาพของศูนย์สาธิตกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด

by วุฒธิชัย หลักเมือง.

Call number: 374 ว43ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533Availability: No items available :

การศึกษาและประเมินผลหลักสูตรวิชาบรรณารักษศาสตร์ ระดับ ป.กศ.ชั้นสูง พ.ศ.2510 (วิชาโท) ในวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

by นันทา วิทวุฒิศักดิ์.

Call number: 375.02 น Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2516Availability: No items available :