Refine your search

Your search returned 523 results from 128313 records.

นกอีกาไทย : นกฉลาด ปราชญ์เจ้าเล่ห์ / ภู ตะนาวศรี, เรื่อง ; นพดล อิทธิพงษ์สกุล, ภาพ

by ภู ตะนาวศรี | นพดล อิทธิพงษ์สกุล [, ภาพ].

Call number: ย ภ414น Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2531Availability: No items available :

นกกระสาไทย / ภู ตะนาวศรี, เรื่อง ; นพดล อิทธิพงษ์สกุล, ภาพ

by ภู ตะนาวศรี | นพดล อิทธิพงษ์สกุล [, ผู้วาดภาพประกอบ].

Call number: ย ภ414น Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2531Availability: No items available :

นกแก้วไทย / ภู ตะนาวศรี, เรื่อง ; สกล ปลื้มถนอม, ภาพ

by ภู ตะนาวศรี | สกล ปลื้ม [, ภาพ].

Call number: ย ภ414น Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2531Availability: No items available :

กระทิงไทย / ภู ตะนาวศรี, เรื่อง ; ไพร อนุรักษ์, ภาพ

by ภู ตะนาวศรี | ไพร อนุรักษ์ [, ภาพ].

Call number: ย ภ414ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2532Availability: No items available :

คูปรีและโคไพร / ภู ตะนาวศรี และไพร อนุรักษ์, เรื่อง ; อัศวิน อรุณแสง, ภาพ

by ภู ตะนาวศรี | ไพร อนุรักษ์ [, ผู้แต่งร่วม] | อัศวิน อรุณแสง [, ผู้วาดภาพประกอบ].

Call number: ย ภ414ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2531Availability: No items available :

สัตว์เลื้อยคลาน / นิเชษฐ์ ตุลาทิตย์, เรื่อง ; จารุพงษ์ สมจิต, ภาพ.

by นิเชษฐ์ ตุลาทิตย์ | จารุพงษ์ สมจิต [, ผู้วาดภาพประกอบ.].

Call number: ย น32ส Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, [2534]Availability: No items available :

สัตว์นักล่าเหยื่อ / นิเชษฐ์ ตุลาทิตย์, เรื่อง ; จารุพงษ์ จันทรเพชร, ภาพ

by นิเชษฐ์ ตุลาทิตย์ | จารุพงษ์ จันทรเพชร [, ผู้วาดภาพประกอบ].

Call number: ย น32ส Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2529Availability: No items available :

สัตว์ที่ฉันรู้จัก / วินัย รอดจ่าย, เรื่อง ; พิสิทธิ์ ทับทอง, ภาพ

by วินัย รอดจ่าย | พิสิทธิ์ ทับทอง [, ผู้วาดภาพประกอบ].

Call number: ย ว341ส Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2531Availability: No items available :

หนิงโหน่ง / หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, เรื่อง ; เสนีย์ วงศ์ศรี, ภาพ

by ดุษฏี บริพัตร ณ อยุธยา, หม่อม | เสนีย์ วงศ์ศรี [, ผู้วาดภาพประกอบ].

Call number: ย ด48ห Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2533Availability: No items available :

นกเค้าแมวไทย : นักล่าแห่งราตรี / ภู ตะนาวศรี, เรื่อง ; สมจิตต์ มุรธารัญลักษณ์, ผู้วาดภาพประกอบ

by ภู ตะนาวศรี | สมจิตต์ มุรธารัญลักษณ์ [, ผู้วาดภาพประกอบ].

Call number: ย ภ414น Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ Availability: No items available :

โฮมกับคำใส / นามพ ถนอมศรี, เรื่อง ; บ้านเด็ก, ผู้วาดภาพประกอบ

by มานพ ถนอมศรี | บ้านเด็ก [, ผู้วาดภาพประกอบ].

Call number: ย ม25ฮ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2533Availability: No items available :

กบของจ้อย

by สุมิตรา เจณณวาสิน.

Call number: ย ส463ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2535Availability: No items available :

เนื้อสมันไทย / ภู ตะนาวศรี, เรื่อง ; ไพร อนุรักษ์, ภาพ

by ภู ตะนาวศรี | ไพร อนุรักษ์ [, ผู้วาดภาพประกอบ].

Call number: ย ภ414น Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2532Availability: No items available :

ชีวิตนักล่า / ภู ตะนาวศรี, เรื่อง ; ธีรพล เรืองไพสิฐพร, ภาพ.

by ภู ตะนาวศรี | ธีรพล เรืองไพสิฐพร [, ผู้วาดภาพประกอบ.].

Call number: ย ภ414ช Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2530Availability: No items available :

ค้างคาวกิตติไทย / ภู ตะนาวศรี, เรื่อง ; สนธยา มุลาลินน์, ผู้วาดภาพประกอบ

by ภู ตะนาวศรี | สนธยา มุลาลินน์ [, ผู้วาดภาพประกอบ].

Call number: ย ภ414ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2531Availability: No items available :

ไฟป่า / กมลสิริ วรชาติ, เรื่อง ; บุญสม จันทร์คงฉาย, ผู้วาดภาพประกอบ

by กมลสิริ วรชาติ | บุญสม จันทร์คงฉาย [, ผู้วาดภาพประกอบ].

Call number: ย ก16ฟ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ธีรสาส์น, 2530Availability: No items available :

ปลาหมึก / กมลสิริ วรชาติ, เรื่อง ; พีระ นาคจีน และบุญสม จันทร์คงฉาย, ผู้วาดภาพประกอบ.

by กมลสิริ วรชาติ | บุญสม จันทร์คงฉาย, ผู้วาดภาพประกอบ | พีระ นาคจีน, ผู้วาดภาพประกอบ.

Call number: ย ก16ป Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ธีรสาส์น, 2531Availability: No items available :

สัตว์ใต้ทะเล / นิเชษฐ์ ตุลาทิตย์, เรื่อง ; จารุพงษ์ สมจิต, ผู้วาดภาพประกอบ.

by นิเชษฐ์ ตุลาทิตย์ | จารุพงษ์ สมจิต [, ผู้วาดภาพประกอบ.].

Call number: ย น325ส Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, [2534]Availability: No items available :

สัตว์สมัยโบราณ / นิเชษฐ์ ตุลาทิตย์, เรื่อง ; จารุพงษ์ จันทร์เพชร, ภาพ.

by นิเชษฐ์ ตุลาทิตย์ | จารุพงษ์ จันทรเพชร [, ผู้วาดภาพประกอบ.].

Call number: ย น325ส Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2530Availability: No items available :

นกแก้วสร้างรัง / อำนาจ เย็นสบาย, เรื่อง ; จารุพงษ์ จันทรเพชร, ผู้วาดภาพประกอบ

by อำนาจ เย็นสบาย | จารุพงษ์ จันทรเพชร [, ผู้วาดภาพประกอบ].

Call number: ย อ2152น Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2530Availability: No items available :