Your search returned 4 results from 128466 records.

การปฏิรูประบบราชการ : ทางออกการแก้ปัญหา และฟันฝ่าวิกฤต / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

Call number: 350.001 ส215ก Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2542Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (2), สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (5). Location(s): ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ , หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

การปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Call number: 351.001 ส215ก 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

วิสัยทัศน์และกรอบการปฏิรูประบบราชการ / สำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

Call number: 350.001 ว3811 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

การปฏิรูประบบราชการ : ยุทธศาสตร์สำคัญของการเปลี่ยนแปลง / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

Call number: 350.001 ค1411ก 2541 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (5). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .