Refine your search

Your search returned 9 results from 128313 records.

การปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Call number: 351.001 ส215ก 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 351.001 ส215ก 2544 (2).

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารภาครัฐ = GIS in Government / วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Call number: 351.593 ว175ร 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 351.593 ว175ร 2545 (1).

การปฏิรูประบบราชการ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ = E-Government / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.

Call number: 352.63 ส215ก 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการสำนักงาน ก.พ., 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 352.63 ส215ก 2544 (11).

การปฏิรูประบบราชการ : หลากหลายมุมมอง / พัชรี สิโรรส.

by พัชรี สิโรรส | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ [, บรรณาธิการ.] | อรทัย ก๊กผล [, บรรณาธิการ.] | มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์.

Call number: 351.1593 พ1127ก 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 351.1593 พ1127ก 2546 (1).

แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ / คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

by คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

Call number: 352.63 ผ755 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 352.63 ผ755 2547 (1). :

คำอธิบายกฎหมายปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2545) / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: 342.593064 ม25ค 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 342.593064 ม25ค 2545 (3).

การปฏิรูประบบราชการไทย / สมเกียรติ ศรลัมพ์.

by สมเกียรติ ศรลัมพ์.

Call number: 350.001 ส165ก 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ประดิพัทธ์, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 350.001 ส165ก 2547 (3).

การเรียนรู้รัฐธรรมนูญ 2540 ด้วยตนเอง : รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบราชการ / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Call number: 350.6 ค1411ก 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 350.6 ค1411ก 2546 (3).

ระบบบริการราชการไทย = Thai Administration System / คะนอง พิลุน.

by คะนอง พิลุน.

Call number: 351.593 ค115ร 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563Other title: Thai Administration System.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 351.593 ค115 ร 2563 (1).