Your search returned 2 results from 128454 records.

รายงานการวิจัยเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย ปัญญาในประเทศไทย = Constructionism in Thailand / สุชิน เพ็ชรักษ์.

by สุชิน เพ็ชรักษ์.

Call number: 370.1523 ส423ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: No items available :