Refine your search

Your search returned 32 results from 128454 records.

รายงานการวิจัยโครงการวิจัยทดลองกระบวนการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน (ระยะที่ 1) / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 375 ค1411ร 2548 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 375 ค1411ร 2548 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 375 ค1411ร 2548 (2).

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจส่งออก / สมพงษ์ เพื่องอารมย์...[และคนอื่น ๆ].

by สมพงษ์ เพื่องอารมย์ | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 382.6 ส166ค 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 382.6 ส166ค 2546 (1).

เพื่อนของเรา ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 เล่ม 1 / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

by สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 371.91 ว322พ 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษา, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.91 ว322พ 2546 (5).

รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 379.1 ค1411ร 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 379.1 ค1411ร 2548 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 379.1 ค1411ร 2548 (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบเผชิญประสบการณ์ในสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

by สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 372.072 ว122ร 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2544Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 372.072 ว122ร 2547 (1). :

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

by สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 372.19 ว322น 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 372.19 ว322น 2547 (3).

การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของครูผู้สอน / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 370.111 ค1411ก 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 370.111 ค1411ก 2548 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 370.111 ค1411ก 2548 (2).

การจัดการเรียนรู้ของครูนักปฏิรูป / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 371.3 ก278ก 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 371.3 ก278ก 2548 (1).

เรียนรู้...บูรณาการ / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 370.1523 ก278ร 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 370.1523 ก278ร 2547 (1).

การวิจัยแนวโน้นการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

by สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 371.2 ว322ก 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.2 ว322ก 2548 (1). :

โลกประวัติศาสตร์ เล่มที่ 4 ไทยในยุคของการเปลี่ยนแปลง / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

by สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 959.301 น177ป 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 959.301 น177ป 2548 (1).

รายงานการสังเคราะห์แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทีกษะการคิดวิเคราะห์ / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 370.1523 ค1411ร 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 370.1523 ค1411ร 2549 (1).

รายงานการสังเคราะห์แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทีกษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มการเรียนรู้คณิตศาตร์ / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 372.7 ค1411ร 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 372.7 ค1411ร 2549 (1).

รายงานการสังเคราะห์แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทีกษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 507 ค1411ร 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 507 ค1411ร 2549 (1).

รายงานการสังเคราะห์แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทีกษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 372.8 ค1411ร 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 372.8 ค1411ร 2549 (1).

รายงานการสังเคราะห์แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทีกษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: 420.712 ค1411ร 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 420.712 ค1411ร 2549 (1).