Refine your search

Your search returned 212 results from 128454 records.

คู่มือครูการวาดภาพบนกระดานดำ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 740.7 ส215ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2530Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (11). Location(s): แบบเรียน/ตึกเก่า .

แผนการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นเด็กเล็ก / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 372.21 ส215ผ Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4). Location(s): แบบเรียน/ตึกเก่า .

รายงานการประเมินผลความก้าวหน้าคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2512

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.27 ส215ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ กองวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มทักษะภาษาไทย / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 375.006 ส215ก Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

ทำเนียบสื่อสารสร้างสรรค์จากศูนย์วิชาการ ค.พ.ศ.

by โครงการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา (ค.พ.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.33 ค87ท Material type: Text Text; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ., [2534]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (5). Location(s): แบบเรียน/ตึกเก่า .

แนวทางการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 027.8222 ก1711น Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2534Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

วันประถมศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 372 ส215ว Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., [2534]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

คู่มือครูชุดกิจกรรมการเสริมสร้างมโนภาพแห่งตนเพื่อการทำงานกลุ่ม : รูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่มนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

by กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370.118 ศ311ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2534Availability: No items available :

ชุดกิจกรรมการสอนและการฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.102 ส215ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2534Availability: No items available :

ชุดกิจกรรมการสอนและการฝึกทักษะการแก้ปัญหา

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.102 ค14ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2534Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.102 ค14ก (1). : Location(s): อ้างอิง/ชั้น 5 Call number: 371.102 ค14ก.

การระดมสรรพกำลังและการลงทุนทางการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370 ค14ก Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2532Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 370 ค14ก (1). : Location(s): อ้างอิง/ชั้น 5 Call number: 370 ค14ก.

รายงานการวิจัย(ฉบับสมบูรณ์)เรื่องการใช้เวลาของครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.201 ก17ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2535Availability: No items available :

โครงการห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 027.8 ค14ค Material type: Text Text; Format: print Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2525-2529Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

รายชื่อหนังสือเด็ก พ.ศ.2528

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 028.52 ค14ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

รายงานการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาครั้งที่ 2 เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 372.1 ส215ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2536Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 372.1 ส215ร (1). : Location(s): วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 Call number: 372.1 ส215ร.

ผลงานการวิจัยของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ปีงบประมาณ 2533-2534.

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370.7 ก177ผ Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, [2534]Availability: No items available :

รายงานการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยในระดับประถมศึกษาและก่อนประถมศึกษาของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 372.2 ส215ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, [2534]Availability: No items available :

แนวการฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 510.72 ก17น Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หัองยุพิน พิพิธกุล/ชั้น5 .