Refine your search

Your search returned 233 results from 128453 records.

รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 324.6 ส142พ 2543 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: No items available : Damaged (1).

รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 / สำนักงิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: No items available :

หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ครบ 50 พรรษา / สถาบันพระปกเกล้าและสถาบันราชภัฏธนบุรี.

by สถาบันพระปกเกล้า | สถาบันราชภัฏธนบุรี.

Call number: 895.915 พ1711ห 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 895.915 พ1711ห 2545 (2). : Damaged (1).

หนังสือที่ระลึกครบรอบ ๑๐๗ พรรษาแห่งการเสด็จพระราชสมภพพระบาทสนเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 923.1593 พ171ห Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 923.1593 พ171ห (1).

การเมืองการบริหารและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยต้นศตวรรษหน้า / [จัดโดย] สถาบันพระปกเกล้า.

by การประชุมวิชาการสถาบันพระจอมเกล้า ( ครั้งที่ 8 : 2544 : สถาบันพระปกเกล้า).

Call number: 320 ส142ก Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 320 ส142ก (1).

โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การนำเสนอ การพิจารณา และการอนุมัติกฎหมายไทย : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 340.11 ส142ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 340.11 ส142ค (3). Damaged (1).

รายงานการวิจัยตัวชี้วัดธรรมาภิบาล / จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 320.101 ส142ต 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: No items available : Damaged (2).

การมีส่วนร่วมของประชาชนความยั่งยืนของประชาธิปไตย = KPI CONGRESS 2 / [จัดโดย] สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

by การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ( ครั้งที่ 2 : 2544 : สถาบันพระปกเกล้า) | ทศพร ศิริสัมพันธ์, บรรณาธิการ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Call number: 322.042 ก275 2542 Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 322.042 ก275 2542 (2).

ข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทยเรื่อง ทหารกับการเมือง / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 320.9593 ส424ท 2547 Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 320.9593 ส424ท 2547 (1). :

ฐานข้อมูลรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 [ซีดีรอม] / มูลนิธิอาเซีย และ สถาบันพระปกเกล้า.

by มูลนิธิอาเซียและสถาบันพระปกเกล้า | สถาบันพระปกเกล้า | มูลนิธิอาเซีย.

Call number: CD1 1199 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิอาเซีย และ สถาบันพระปกเกล้า, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 199 (1).

ภาพรวมของรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / สถาบันพระปกเกล้าและองค์กรอิสระฯ.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 342.593 พ1711ภ 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 342.593 พ1711ภ 2546 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 342.593 พ1711ภ 2546 (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / สถาบันพระปกเกล้า ; สติธร ธนานิธิโชติ, บรรณาธิการ.

by สถาบันพระปกเกล้า | สติธร ธนานิธิโชติ, บรรณาธิการ.

Call number: 324.63 พ1711ร 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 324.63 พ1711ร 2545 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 324.63 พ1711ร 2545 (1).

รายงานการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน :กรณีศึกษาการแก้ปัญหาสารพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 333.72 พ1711ร 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 333.72 พ1711ร 2545 (1). :

สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า | บรรเจิด สิงคะเนติ.

Call number: 342.593085 พ1711ส 2543 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2543Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 342.593085 พ1711ส 2543 (1). :

ทำเนียบนักวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครองของไทย / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 320.9593 ส424ท 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 320.9593 ส424ท 2547 (1). :

ข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทยเรื่อง ระบบราชการกับการเมืองไทย / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 320.9593 ส424ท 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 320.9593 ส424ท 2547 (1). :