Refine your search

Your search returned 67 results from 128453 records.

แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 2550 / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323.4 ค1411ผ Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 323.4 ค1411ผ (2).

ข้อเสนอจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อรัฐบาล กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน หินกรูด-บ่อนอกและโครงการทอส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323.1 ข195 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 323.1 ข195 2546 (1). Damaged (3).

ข้อเสนอแนะจากการศึกษตรวจสอบกรณีการทำสัญญาของการทางพิเศษแห่งประเทศ (กทพ.)ในโครงการก่อสร้างทางด่วนสายบางนา - บางพลี-บางปะกง / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 625.7 ส344ข 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 625.7 ส344ข 2545 (5).

การประชุมชี้แจง แผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2528 / สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 915.9303 ค14ก 2528 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2528Availability: No items available :

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2545 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323.4 ส344ร 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2545Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 323.4 ส344ร 2545 (1). :

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323 ส344ร Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [25--]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 323 ส344ร (4). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 323 ส344ร 2550 (1).

รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2544-2546 / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323.4 ส344ร 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้ง, 2546Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 323.4 ส344ร 2546 (4). :

เสียงสะท้อนจากเวทีสาธารณะต่อ รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2544-2546 / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323 ก278ส 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้ง, 2546Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 323 ก278ส 2546 (1). :

กรณีศึกษา : การจัดการความขัดแย้งการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าต้นน้ำ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 634.92 ส344ก 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 634.92 ส344ก 2548 (5).

กรณีศึกษาเรื่อง : การละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323 ส344ก 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 323 ส344ก 2548 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน : กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเชีย / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323 ส344ร 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 323 ส344ร 2548 (1).

กระบวนการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรชุมชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 305.4 ส344ก 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 305.4 ส344ก 2548 (1).

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2545 / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323 ส344ร 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 323 ส344ร 2545 (1). :

รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยปี 2544-2546 / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323.4 ค1411ร 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 323.4 ค1411ร 2549 (3). :

เสียงสะท้อนจากเวทีสาธารณะต่อรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2544-2546 / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323.4 ค1411ร 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 323.4 ค1411ร 2548 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 323.4 ค1411ร 2548 (4).

รายงานการศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการกรณีปัญหาเหมืองแร่เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | น้ำอ้อย เกียรติวงศ์ทอง [บรรณาธิการร่วม.] | ศศิน เฉลิมลาภ [บรรณาธิการ.] | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและตรวจสอบกรณีปัญหาเหมืองแร่.

Call number: 622 ก278 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 622 ก278 2547 (1). :

รายงานการวิจัยการได้รับสิทธิในบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 371.39 ก1611ร 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.39 ก1611ร 2549 (3). :

สิทธิชุมชนในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น / วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ...[และคนอื่นๆ].

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323.4 ส559ส 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 323.4 ส559ส 2548 (1).

รัฐธรรมนูญ ฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.593 ค1411ร 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 342.593 ค1411ร 2550 (1).

รายงานสัมมนาระดับชาติการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย / [จัดโดย] สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน.

Call number: 347.077 ส834ร 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 347.077 ส834ร 2549 (1). :