Your search returned 5 results from 128454 records.

ยุทธศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตเพื่องสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | กอบสุข อัตถิ, ผู้เรียบเรียง | กุลวิตรา ภังคานนท์, ผู้เรียบเรียง.

Call number: 374.9593 ค1411ย Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

รายงานการวิจัยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 / สุมาลี สังข์ศรี.

by สุมาลี สังข์ศรี.

Call number: 374.9593 ส462 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: No items available : Damaged (1).

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : ด้านศักยภาพของคนไทย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 331.11 ก278ย 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

รายงานการวิจัยเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย ปัญญาในประเทศไทย = Constructionism in Thailand / สุชิน เพ็ชรักษ์.

by สุชิน เพ็ชรักษ์.

Call number: 370.1523 ส423ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: No items available :

การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by การสัมมนาเรื่องการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (2544 : นครปฐม) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370.1523 ก278ก Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: No items available :