Refine your search

Your search returned 67 results from 128454 records.

รายงานเศรษฐกิจรายเดือนตุลาคม 2535

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 330.9 ธ15ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2536?]Availability: No items available :

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332 ห725ร Material type: Score Score; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [25--]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 332ธ15ร 2536 (17). :

นิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย = Paintings and sculptures exhibitions on the occasion of the bank of Thailand's 50th anniversary / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 742 ธ15น Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 742 ธ15น (1).

บทความวิชาการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ = Papers on policy analysis and assessment

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 330 ธ15บ Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2536Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 330 ธ15บ (2). :

ศิลปะสะสม ธนาคารแห่งประเทศไทย = Art Collection Bank of Thailand / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 759.06 ธ152ศ Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2546?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 759.06 ธ152ศ (1).

สรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2537 และแนวโน้มปี 2538 = Thailand : economic performance in 1994 and outlook for 1995

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2537]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 330.9 ธ26ส (1). :

สรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 330.9593 ธ15ส Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2534Availability: No items available :

ที่ระลึกในการเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารแห่งประเทศไทย 12 กรกฎาคม 2525

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.1 ธ15ท Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2525Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 332.1 ธ15ท (1). :

วิวัฒนาการธนบัตรไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.4 ธ15ว Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2530Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 332.4 ธ15ว (1). :

บทความวิชาการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ 2537 = Papers on Policy Analysis and Assessment 1994

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 338.9593 ธ15บ Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2537Availability: No items available :

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยการอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2524Availability: No items available :

โครงสร้างค่าจ้างแรงงานในประเทศไทย ประจำปี 2523/2524 จากผลการสำรวจครั้งที่ 2 = Wage Structure in Thailand 1980/1981 The 2nd Survey

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 331 ธ15ค Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2524Availability: No items available :

โครงสร้างค่าจ้างแรงงานในประเทศไทย ประจำปี 2525/2526 จากผลการสำรวจครั้งที่ 4 = Wage Structure in Thailand 1982/1983 The 4th Survey

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 331 ธ15ค Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2526Availability: No items available :

โครงสร้างค่าจ้างแรงงานในประเทศไทย ประจำปี 2524/2525 จากผลการสำรวจครั้งที่ 3 = Wage Structure in Thailand 1981/1982 The 3rd Survey

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 331 ธ15ค Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2525Availability: No items available :

รายงานผลการสำรวจภาวะการผลิต การลงทุน และการจ้างงานของหมวดอุตสาหกรรม การค้า และก่อสร้าง = Production, Investment and Employment Manufacturing, Trade and Construction Sectors.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 330.9593 ธ15ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยภาวะเศรษฐกิจทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2529Other title: Production, Investment and Employment Manufacturing, Trade and Construction Sectors..Availability: No items available :

รายงานผลการสำรวจภาวะการผลิต การลงทุน และการจ้างงานของหมวดอุตสาหกรรม การค้า และก่อสร้าง = Production, Investment and Employment in Manufacturing, Trade and Construction Sectors

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 330.3593 ธ15ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยวิจัยเศรษฐกิจทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2524Availability: No items available :

ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน.

Call number: 332.6 ธ15ธ Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2522Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 332.6 ธ15ธ (17).

รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ / ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.41 ธ15ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2543Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 332.41 ธ15ร 2547 (1). : Damaged (1).