Refine your search

Your search returned 46 results from 128453 records.

การศึกษาความต้องการเผยแพร่เกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก17ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535Availability: No items available :

รายงานการวิจัยโครงการติดตามนักเรียนที่จบ ป.6 รุ่นแรกของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในระดับมัธยมศึกษา ระยะที่ 2.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก17ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2524Availability: No items available :

รายงานการวิจัยสภาพความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก1711ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2534Availability: No items available :

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพและการมีงานทำ

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 372.1425 ก1711ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2533Availability: No items available :

รายงานการวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานิสัยรักการทำงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 373.1 ก1711ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปAvailability: No items available :

รายงานการวิจัยแนวความคิดของผู้บริหาร เรื่อง ความต่อเนื่องระหว่างการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก19ร Material type: Text Text; Format: print Language: English Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2534Availability: No items available :

รายงานสรุปผลการสัมมนานักเรียน แนวความคิดของเยาวชนยุคใหม่ในโครงการ การติดตามนักเรียนที่จบ ป.6 รุ่นแรกของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในระดับมัธยมศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 376.732 ก19ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2534Availability: No items available :

ความต้องการรับฟังวิทยุรายการเส้นทางสายใหม่

by กรมวิชาการ.

Call number: 070.194 ก17ค Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535Availability: No items available :

รายงานการวิจัยการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 372.3 ก17ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: No items available :

การศึกษาพฤติกรรมของครูในอุดมคตินักเรียนระดับประถมศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 371.102 ก17ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535Availability: No items available :

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 028.55 ว322ก Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544Availability: No items available : Damaged (1).

นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 373.13 ก17น Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 373.13 ก17น (1).

นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 373.13 ก17น Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 373.13 ก17น (1).

นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 373.13 ก17น Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 373.13 ก17น (1).

การวิจัยเชิงพัฒนาระดับโรงเรียน.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.78 ก17ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535Availability: No items available :

รายงานการวิจัยแนวคิดการจัดการศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวการจัดการศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 370.7 ก17ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2536Availability: No items available :

การรับรู้ สาเหตุ ความสำเร็จ ในการเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 371.3 ก17ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 371.3 ก17ก (1). :