Your search returned 2 results from 128454 records.

ฐานข้อมูลรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 [ซีดีรอม] / มูลนิธิอาเซีย และ สถาบันพระปกเกล้า.

by มูลนิธิอาเซียและสถาบันพระปกเกล้า | สถาบันพระปกเกล้า | มูลนิธิอาเซีย.

Call number: CD1 1199 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิอาเซีย และ สถาบันพระปกเกล้า, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 199 (1).

ประมวลภาพเหตุการณ์ จาก กดส.สู่สภาร่าง [วีซีดี] / สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

by สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง.

Call number: CD E0217 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD E0217 (1).