Refine your search

Your search returned 35 results from 128454 records.

60 (หกสิบ) ปีวิทยาลัยครูมหาสารคาม

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

Call number: 370.73 ว34ห Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2533Availability: No items available :

ข้อมูลปฎิบัติงานของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2533 / วิทยาลัยครูมหาสารคาม

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

Call number: 378.124 ว346ข Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักงานแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2534Availability: No items available :

ข้อมูลปฎิบัติงานของอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 2/2534 / วิทยาลัยครูมหาสารคาม

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

Call number: 378.124 ว346ข Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนาวิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2534Availability: No items available :

เอกสารรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณเงินบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 2534 (เพิ่มเติม) / วิทยาลัยครูมหาสารคาม

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

Call number: 378.02 ว346อ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนาวิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2534Availability: No items available :

ข้อมูลการปฎิบัติงานของอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 1/2534 / วิทยาลัยครูมหาสารคาม

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

Call number: 378.124 ว346ข Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนาวิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2532Availability: No items available :

ข้อมูลการปฎิบัติงานของอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 2/2532 / วิทยาลัยครูมหาสารคาม

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

Call number: 378.124 ว346ข Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักงานแผนและพัฒนาวิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2532Availability: No items available :

ข้อมูลการปฎิบัติงานของอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 3/2532 / วิทยาลัยครูมหาสารคาม

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

Call number: 378.124 ว346ข Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักงานแผนและพัฒนาวิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2533Availability: No items available :

ข้อมูลปฎิบัติงานของอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 3/2533 / วิทยาลัยครูมหาสารคาม

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

Call number: 378.124 ว346ข Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนาวิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2534Availability: No items available :

แผนพัฒนาวิทยาลัยครูมหาสารคาม พ.ศ 2535-2539 / สำนักวางแผนและพัฒนา

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม. สำนักวางแผนและพัฒนา.

Call number: 370.73 ว22ผ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนา, 2535Availability: No items available :

วิทยาลัยครูมหาสารคาม ข้อมูลปฏิบัติงานของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2535.

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม. สำนักวางแผนและพัฒนา.

Call number: 378.124 ส215ว Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : ฝ่ายสถิติข้อมูลและประมวลผล สำนักวางแผนและพัฒนา, 2535Availability: No items available :

รายงานการประเมินการปฎิบัติงานของอาจารย์วิทยาลัยครูมหาสารคาม พ.ศ.2534

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม. ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา.

Call number: 378.12 ว34ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : ฝ่ายวิจัย และเผยแพร่ ศูนย์วิจัย, ม.ป.ปAvailability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.12 ว34ร (1). :

60 ปี วิทยาลัยครูมหาสารคาม / วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

Call number: 378.12 ห1183 Material type: Text Text; Format: print Publisher: มหาสารคาม : วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2533Availability: No items available : Damaged (1).

ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันราชภัฏมหาสารคาม / สำนักวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏมหาสารคาม.

by สถาบันราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวางแผนและพัฒนา.

Call number: 378.1 ส14ข Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนา, 2536Availability: No items available :

โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วิทยาลัยครูมหาสารคาม สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า

Call number: 378.05 ค87 Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : ม.ป.พ., [2532]Availability: No items available :

สถาบันราชภัฏมหาสารคามข้อมูลปฎิบัติงานของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2535

by สถาบันราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวางแผนและพัฒนา.

Call number: 378.124 อ346ข Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : ฝ่ายสถิติข้อมูลและประมวลผล, [2536?]Availability: No items available :

วิทยาลัยครูมหาสารคาม ข้อมูลปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 3/2535

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม. สำนักวางแผนและพัฒนา.

Call number: 378.124 ส215ว Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : ฝ่ายสถิติข้อมูลและประมวลผล สำนักวางแผนและพัฒนา, 2535Availability: No items available :

โครงการและแผนปฎิบัติงานเงินงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2535 วิทยาลัยครูมหาสารคาม

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม. สำนักวางแผนและพัฒนา.

Call number: 378.02 ว34ค Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2535Availability: No items available :

โครงการและแผนปฏิบัติการงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2537

by วิทยาลัยครูมหาสารคาม. สำนักวางแผนและพัฒนา.

Call number: 378.02 ว346ค Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2537Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.02 ว346ค (1). :

โครงการและแผนปฏิบัติงานงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2538 สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 1 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2538.

by สถาบันราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวางแผนและพัฒนา.

Call number: 378.02 ส14ค Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2538Availability: No items available :

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ข้อมูลปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 1/2537

by สถาบันราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวางแผนและพัฒนา | วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

Call number: 378.124 ส215ส Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: มหาสารคาม : สำนัก, 2537Availability: No items available :