Refine your search

Your search returned 14 results from 128461 records.

การบริหารกิจการนักศึกษา

by ธงชัย ช่อพฤกษา [, บรรณาธิการ].

Call number: 371.2 ธ12ก Material type: Text Text; Format: print Publisher: ตาก : วิทยาลัยครูกำแพง, 2534Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

คู่มือการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยครู / กรมการฝึกหัดครู

by กรมการฝึกหัดครู.

Call number: 378.198 ก176ค Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานกิจการนักศึกษาของกรมการฝึกหัดครู Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2534 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

by มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กองแผนงาน.

Call number: 378.198 ส215ข Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน, [2535]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.198 ส215ข (2). : Location(s): อ้างอิง/ชั้น 5 Call number: 378.198 ส215ข.

ชมรมนิสิตวิชาบรรณารักษศาสตร์

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชมรมนิสิตวิชาบรรณารักษศาสตร์.

Call number: 020 ช16ช Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ชมรมนิสิตวิชาบรรณารักษศาสตร์, 2533Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 020 ช16ช (2). : Location(s): อ้างอิง/ชั้น 5 Call number: 020 ช16ช.

วิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตปีการศึกษา 2521 = Thesis of Graduate students academic year 1978

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 011 ท15ป Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, [2535?]Availability: No items available :

สาเหตุการสละสิทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น / บัญชร แก้วส่อง และวีระกุล ชายผา

by บัญชร แก้วส่อง.

Call number: 378.1 บ Material type: Text Text; Format: print Publisher: ขอนแก่น : งานวิจัยสถาบันกองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2525Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

การศึกษากิจกรรมในการสร้างค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยครูมหาสารคาม / สุมาลัย วงศ์เกษม

by สุมาลัย วงศ์เกษม.

Call number: 153.4072 ส16ก Material type: Text Text; Format: print Publisher: มหาสารคาม : ภาควิชาจิตวิทยา คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2528Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

สรุปข้อมูลสถิตินิสิต/นักศึกษาในระยะปีการศึกษา 2535-2539 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

by ทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัดทบวง.

Call number: 378.198 ป17ส Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตเอกสาร ทบวงมหาวิทยาลัย, 2540Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.198 ป17ส (1). : Location(s): อ้างอิง/ชั้น 5 Call number: 378.198 ป17ส.

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 378.05 ช612ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): อ้างอิง/ชั้น 5 .

นักเรียนเรทอาร์ นักศึกษาเรทเอ็กซ์ / สมประสงค์ พระสุจันทรืทิพย์.

by สมประสงค์ พระสุจันทร์ทิพย์.

Call number: 364.1534 ส165น Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บี เค, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

การศึกษาวิเคราะห์นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.198 ค11411ก 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บางกอกบล๊อก, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.198 ค11411ก 2548 (2). : Location(s): อ้างอิง/ชั้น 5 Call number: 378.198 ค11411ก 2548.

สรุปความคิดเห็นผู้นำนิสิตนักศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ / สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.1989 ค1411ส 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

การใชีชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย [วีซีดี] / มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Call number: CD E0126 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย, 2549Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): VCD/ชั้น 6 .