Your search returned 5 results from 128454 records.

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Call number: 373.19 ก176ห Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2533Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 373.19 ก176ห (1).

คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

by กรมวิชาการ.

Call number: 373.19 ก19ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 373.19 ก19ค (3).

รายงานการดำเนินโครงการจัดรูปแบบและวิธีขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่องแสง) 2536.

by กรมสามัญศึกษา. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 373.1 ห15ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญ เขตการศึกษา10, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 373.1 ห15ร (2).

คู่มือหลักสูตรพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน หลักสูตรมัธยมตอนปลาย พุทธศักราช 2524(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 373.1 ก1711ค Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, [2536]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 373.1 ก1711ค (4).

รายงานผลการสัมมนาเรื่อง การขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5-6 มีนาคม 2535 ณ โรงแรมแก่นอินทร์ จังหวัดขอนแก่น

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 373.1 ส215ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2535Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 373.1 ส215ร (1). :