Your search returned 4 results from 128453 records.

รายงานการวิจัยการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 372.1 ก17ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2535Availability: No items available :

รายงานการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยในระดับประถมศึกษาและก่อนประถมศึกษาของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 372.2 ส215ร Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, [2534]Availability: No items available :

วิจัยในชั้นเรียน : การพัฒนากระบวนการคิด / ชาตรี สำราญ.

by อุไร เที่ยงอยู่.

Call number: 370.7 อ497ว Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 254?Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 370.7 อ497ว (1).

วิจัยในชั้นเรียนแบบง่ายๆ : เรื่องรายงานผลการพัฒนาลักษณะนิสัย / ชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ.

Call number: 370.7 ช247ว 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2545Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 370.7 ช247ว 2545 (1). :