ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา.

ผลิตภัณฑ์ใหม่ การตลาดและการพัฒนา = New product : marketing and development / New product : marketing and development. ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. - 161 หน้า.

ความรู้เบื้องต้นผลิตภัณฑ์ใหม่ -- ปัญหาและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ --นวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ -- ภาพรวมของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ --การวางแผนกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ --การสร้างแนวความคิด.

120220

9789740324010


การจัดการการตลาด.
การตลาด.
ผลิตภัณฑ์ใหม่.

658.575 / ธ371ผ 2552