คู่มือ : เรื่องโรคเอดส์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2532 - 54 หน้า : ภาพประกอบ


โรคเอดส์.
โรคติดต่อ.

614.4 / ส24ค