นำเนียบเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554 : TechnoMart InnoMart 2011 / TechnoMart InnoMart 2011 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. - กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. - 278 หน้า : ภาพประกอบ.

5-13 มกราคม 2555 เวลา 10.00-22.00 น. ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี. โลกสดใส ไทยยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย : Going Green for the Future with Thai Technology and Innovation.

120113


นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.

608 / ว346ง 2554