สาธิต รังคสิริ.

1 ปีของผมที่...สศค / สาธิต รังคสิริ. - กรุงเทพฯ : สรรพากรสาส์น, 2553. - 65 หน้า : ภาพประกอบ.

111223


นโยบายการคลัง.
ภาษี.
วิกฤติเศรษฐกิจ.
สถาบันการเงิน.
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.

354.8 / ส243ห 2553