จรัส อติวิทยาภรณ์.

หลักการ และทฤษฎีการบริหารทางการศึกษา = Principle and theory of educational administration / Principle and theory of educational administration. จรัส อติวิทยาภรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - สงขลา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554. - 535 หน้า.

สารบัญ : บทที่ 1 วิวัฒนาการของการบริหาร (Administration Evolutionary) -- บทที่ 2 ทักษะของผู้บริหาร (Administrator Skills) -- บทที่ 3 หลักการและทฤษฎีทางการบริหาร (Principle and Theory of Administration) -- บทที่ 4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) -- บทที่ 5 การบริหารคุณภาพ (The Quality of Management) -- บทที่ 6 การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM : Total Quality Management) -- บทที่ 7 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) -- บทที่ 8 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Particlpation Management) -- บทที่ 9 ภาวะผู้นำ (Leadership) -- บทที่ 10 วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) -- บทที่ 11 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) -- บทที่ 12 จริยธรรมของผู้บริหาร (Admintstrator's Ethies) -- บทที่ 13 เส้นทางสู่การปฏิบัติ (Implementation) -- บทที่ 14 การจัดองค์การ (Organization Management) -- บรรณานุกรม

111123

9789744964847


การบริหารการศึกษา.

371.2 / จ1711ห 2554