การใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลยุทธ์ในการบรรลุสภาวะการบริหารจัดการที่ดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ = Use of people participation as a strategy to attain the state of good governance at Tambon administrative organization in Kanchanaburi Province : an action research / Use of people participation as a strategy to attain the state of good governance at Tambon administrative organization in Kanchanaburi Province : an action research. บุญเลิศ เลี้ยวประไพ ... [และคนอื่น ๆ] - นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ). - เอกสาร/ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; 273. .

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการกาญจนบุรีพร้อมสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

111028

9740502989


การมีส่วนร่วมของประชาชน--วิจัย..
วิจัยเชิงปฏิบัติการ--วิจัย.
องค์การบริหารส่วนตำบล--การบริหาร--วิจัย.
องค์การบริหารส่วนตำบล--การมีส่วนร่วมของประชาชน--วิจัย..

352.17 / ก279 2546