พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. - กรุงเทพฯ : กระทรวง, ม.ป.ป. - 200 หน้า : ภาพประกอบ.

111009


ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- --พระราชกรณียกิจ


เทคโนโลยี--ไทย.
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.

923.1593 / ว346พ