หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง / สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2554. - 251 หน้า.

111007

9786167248646


การบริหารรัฐกิจ--กฎหมายระเบียบข้อบังคับ.
ระบบราชการ.
ศาลปกครอง.

342.593 / ว3211ห 2554