ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์.

ทุนความคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ = Creative capital for creative economy / Creative capital for creative economy. ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์. - กรุงเทพฯ : ไว้ลาย, 2553. - 207 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดเศรษฐศาสตร์-สังคมศาสตร์. .

110927

9786167358024


เคารื่องปั้นดินเผา.
ความคิดสร้างสรรค์--แง่เศรษฐกิจ.
ทุนทางปัญญา--แง่เศรษฐกิจ.
ศิลปกรรม--ไทย--แง่เศรษฐกิจ.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

338.437 / ศ314ท 2553