ส. ศิวรักษ์.

กระแสใหม่ของวิถีชีวิตเสรีภาพและวัฒนธรรมใน 5 ทศวรรษที่พ้นผ่าน / ส. ศิวรักษ์. - กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2554. - 308 หน้า.

110927

9786169013532


การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.
พุทธศาสนากับสังคม.
สังคมและวัฒนธรรม.
สังคมศาสตร์--รวมเรื่อง.--ไทย

303.48 / ส183ก 2554