ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.

การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง : Authentic learning / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. - 154 หน้า : ภาพประกอบ.

บรรณานุกรม : หน้า 150-154.

สารบัญ : บทที่ 1 ความเป็นมาและความหมายการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง -- บทที่ 2 ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง -- บทที่ 3 หลักการและแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง -- บทที่ 4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง -- บทที่ 5 วิธีการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง -- บทที่ 6 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง -- บทที่ 7 การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามสภาพจริง -- บทที่ 8 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง

110913

9789747330489


การเรียนรู้.

370.1523 / ช367ก 2554