ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.

การจัดการเรียนรู้แนวใหม่ : ทฤษฎี แนวปฏิบัติ และผลการวินัย / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. - กรุงเทพฯ : สหมิตร พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิสชิ่ง, 2553. - 218 หน้า : ภาพประกอบ.

110820

9789747330465


การเรียนรู้
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม.

370.1523 / ช116ก 2553