ชาชิกาวา, คีตาโร.

การจัดการสไตร์ญี่ปุ่น เมื่อมองวิเคราะห์จากคนภายใน / สมยงค์ เฉลิมจิระรัตน์, โสภณ พลแสงทอง และมนตรี สีทับทิม - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2533 - 171 หน้า


ธุรกิจ--การบริหาร.

การบริหารธุรกิจ.

650 / ฮ22ก